Du är här

Etappgeneralplan för Peltokorpi

ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen beslöt 9.11.2009 om utarbetandet av en etappgeneralplan för Peltokorpi.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar Peltokorpi by och är ca 1,5 kilometer brett och 5,5 kilometer långt. Det område som granskas har en areal på 760 hektar och gränsar i väster till riksväg 8, i norr till skogsområdet mellan Peltokorventie och Kajanavägen, i öster till detaljplaneområdet och i söder till järnvägen.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Programmet för deltagande och bedömning i anslutning till etappgeneralplanen fanns offentligt framlagt under tiden 11.2–12.3.2010. Markägarna hördes i maj 2010 och basutredningar gjordes under sommaren och hösten 2010. 

Arbetet med planen är för tillfället i viloläge.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Etappgeneralplanen utarbetas för att den ska styra planeringen av bybebyggelsen. Etappgeneralplanen utarbetas med rättsverkningar, och därmed styr den avgöranden som gäller planeringsbehov, beviljande av bygglov och i vissa fall möjliggör den även en detaljplanering av bybebyggelsen. Begreppet etapplan betyder att inte hela landsbygdsområdet utreds på alla de sätt som innehållskraven i markanvändnings- och bygglagen beskriver. Boendet, näringarna, tjänsterna, infrastrukturen och kulturhistorian granskas – mindre uppmärksamhet fästs vid till exempel utredningen av omfattande jord- och skogsbruksområdens naturvärde.

Ansvarsperson: Suvi-Elina Maunu

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut