Du är här

Etappgeneralplan för bebyggelsen i Ruotsalo

ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen beslöt 9.11.2009 om utarbetandet av en etappgeneralplan för Ruotsalo.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar Ruotsalo by och är ca 2,5 kilometer brett och 7,5 kilometer långt. Det område som granskas har en areal på 1680 hektar och gränsar i väster till Kelviå generalplan för kusten och skärgården samt till de skogsområden som inramar byn, i norr till den förra kommungränsen mellan Kelviå och Lochteå, i öster till riksväg 8 och i söder till det skogsområde som inramar byn.

ETAPPPLANERINGENS SKEDEN
• Stadsstyrelsen beslut om utarbetandet av en etappgeneralplan 9.11.2009 § 661
• Programmet för deltagade och bedömning, godkänd i stadsstyrelsen 1.2.2010 § 62
• Programmet för deltagande och bedömning offentligt till påseende 11.2.- 12.3.2010
• Samråd med myndigheterna 31.3.2010
• Enkät till markägarna maj 2010
• Utarbetning av enskilda utredningar under åren 2014-2017
• Planutkastet till påseende 22.3. - 27.4.2018
• Samråd med myndigheterna 22.5.2018 
• Planförslag 17.9.2018 
• Koncern- och stadsutvecklingssektionen 1.10.2018 84 §
• Stadsfullmäktige godgände planförslaget 26.8. §59

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Utgångspunkten är att man i planeringen beaktar för byområdets säregna traditionella byggområden samt objekt och områden vilka är värdefulla med avseende på naturen, landskapet och kulturarvet. Centrala frågor vad gäller planeringen är placeringen av kostnadseffektivt kompletteringsbyggande, eventuella expansionsriktningar, trafikförbindelser och bevarandet av en säregen landskapsbild.

Målet är att utarbeta en enhetlig och översiktlig plan i vilken verksamhetsförutsättningarna för byarnas markanvändning definieras och byarnas livskraft stöds. Med etappgeneralplanen möjliggörs en kontrollerad expansion av byområdet och man stärker bys särprägel som den lokala identiteten bygger på. 

Syftet är att genom en generalplan med rättsverkan styra byområdets markanvändning samt beviljandet av bygglov. I enlighet med MBL 44 § och 72§ kan direkta bygglov beviljas utgående från etappgeneralplanen på de i planen visade byggplatserna när planen vunnit laga kraft.


Ansvarsperson: Päivi CainbergUpp

Uppdaterad 8.1.2020 | Skriv ut