Du är här

Fastighetskartläggning


Enheten stadsmätningstjänster hos Karleby stad har inlett ett projekt kallat Fastighetskartläggning som går ut på att kartlägga byggnadsbeståndet i hela staden. Projektet genomförs områdesvis och först i tur står Maringais där kartläggningen börjar i mars 2017. 

Syftet med projektet är att ajourföra de data som finns i olika myndigheters byggnadsregister. Genom kartläggningen samlar staden in uppdaterad information om byggnaderna för att säkerställa att registerdata stämmer överens med verkligheten. Uppdaterade register kommer också att underlätta andra myndigheters arbete och bidra till att staden i fortsättningen kan bemöta alla markägare jämlikt. I samband med projektet kontrollerar vi också adresserna och uppdaterar stadens adressregister efter behov.

Kartläggningen börjar med att staden sänder en blankett till markägarna i ett område. Varje markägare ombeds fylla i den med uppgifter om hur många och hurdana byggnader som finns på markägarens fastighet. På basis av den information vi får av markägarna kan vi antingen korrigera stadens registerdata eller bekräfta att de stämmer överens med verkligheten.

I en del fall kan vi behöva besöka fastigheten för att undersöka läget och mäta byggnaderna. Vid besöket mäter vi byggnadernas ytterväggar och bestämmer byggnadstypen, dvs. om byggnaden är ett egnahemshus, ett förråd eller något annat. Vi går inte in i byggnaderna. Vi försöker komma överens om besöket med markägaren och mätningarna görs i huvudsak under snöfri tid.

Alla byggnader behöver inte mätas, eftersom en del av byggnaderna redan är korrekt upptagna i registren. Mätning kan behövas i fråga om exempelvis en gammal byggnad som det inte finns några uppgifter om i register. Att en byggnad inte är upptagen i register behöver inte betyda att den är olaglig, utan kan exempelvis bero på att det förr i tiden inte krävdes bygglov på landsbygden. 

Fastighetskartläggningen är ett sätt för staden att få in uppgifter om oregistrerade byggnader, vilket i sin tur kan öka stadens fastighetsskatteintäkter och samtidigt minska behovet av skattehöjning.

Projektet hjälper även till att upptäcka eventuella olagliga byggnader. Uppgifterna om dem förmedlas till byggnadstillsynsmyndigheten.

Upp

Uppdaterad 25.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut