Olet tässä

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:
 • katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen
 • urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan  tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen
  (Yleisörakennelma)
 • asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (Liikuteltava laite)
 • maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan, suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (Erillislaite)
 • suurehko laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, aallonmurtajan, kanavan tai vastaavan rakentaminen  (Vesirajalaite)
 • muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen (Säilytys- tai varastointialue)
 • rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan  markiisin asettaminen, ikkunajaon muuttaminen  (Julkisivutoimenpide)
 • muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen
  (Mainostoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (Aitaaminen)
 • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset
  (Kaupunkikuvajärjestely)
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (Huoneistojärjestely)

  Vuoden 2017 alusta siirrymme sähköiseen lupa-asiontiin. Lupahakemuksen voi jättää sisälle ekokkola- sivuston kautta.  
Toimenpidelupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:
 • lupahakemuskaavake yhtenä kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa
 • virallinen kartta kahtena kappaleena
 • rakennuspiirustukset kolmena kappaleena pääsuunnittelijan nimikirjoituksella varmennettuina
 • julkisivujen värityssuunnitelma kahtena kappaleena
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • KVV-työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • IV-työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • rakennushankeilmoitus
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta
 • ilmoitus jätevesien johtamisesta
 • liittymälupa yleiselle tielle
Luvan käsittely

Rakennusvalvonta tekee päätöksiä viikottain, Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu noin 3 viikon välein. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa.

Luvan voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja muun luvan ja viranomaishyväksymän osalta 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Sivun alkuun

Päivitetty 6.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta