Du är här

Uppsättning av namnskyltar

Kommunen ansvarar för uppsättande av namnskyltar för gator och vägar enligt kommunens adressystem

Namnskyltarnas syfte är att visa gatans samt landsvägens eller enskilda vägens namn enligt adressystemet.

Namnskylten och stolpen eller endast namnskylten placeras endera på kommunens mark eller direkt på byggnaden enligt § 163 och § 161-162 i markanvändnings- och bygglagen i överenskommelse med fastighetens ägare och innehavare.

Vid gatan eller vid annan trafikleds korsning eller avfart får inte uppsättas trafikledens namn eller skylt som pekar mot ett objekt vid sidan av vägen utan kommunala myndigheters tillåtelse.

Upp

Uppdaterad 26.4.2019 | Skicka respons | Skriv ut