Du är här

Adressens namndel

Namngivning av gator och vägar

Gatu- och vägnamnen fastställs i detaljplan eller genom beslut av stadens namnkommitté.

Namnkommittén samverkar med invånarna i kommunen. 

I namngivningen beaktas ortens språk, tradition, kultur och historia. Namnkommittén baserar sina beslut på en bred och sakkunnig utredning av ärendena, bl.a. i fråga om byområden via de ledamöter som representerar lokala hembygdsföreningar.

I sin behandling av ärendena lägger kommittén stor vikt vid varje namns språkriktighet och konsulterar Institutet för de inhemska språken när den är osäker på det svenska namnets korrekthet.

Namnkommittén

Namnkommittén som tillsattes av stadsstyrelsen 24.10.1977 har till uppgift att behandla ärenden som gäller namnskicket i stadens tätorts- och glesbygdsområden, såsom gatu- och vägnamnen och namnen på stadens guidekarta.

Beslutanderätten när det gäller namnärenden delegerades från stadsstyrelsen till namnkommittén genom stadsstyrelsens beslut 27.11.2017 § 621.

Allmänheten kan föra fram förslag och initiativ som gäller namn på gator och vägar i stadens adressystem till namnkommittén.

Upp

Uppdaterad 30.8.2018 | Skicka respons | Skriv ut