Du är här

Karleby stadsbiblioteks historia

Inledning

När vårt lands biblioteksväsende firade sitt 200-års jubileum år 1994, blev det i Karleby aktuellt att forska i det förgångna på vår egen ort. I staden hade ju verkat landets tredje äldsta läsesällskapsbibliotek. Det hade efter Vasa och Åbo grundats den 28 juni 1800. Initiativtagarna var 23 till antalet och de förband sig att i sitt värv ta i beaktande både nytta och nöje som läsning av goda böcker får till stånd.

Kyrkoherden i Gamlakarleby, lantdagsmannen Anders Chydenius var stiftelseurkundets första undertecknare. Biblioteket i Gamlakarleby kallades länge "Chydeniibiblioteket". Anders Chydenius hade under sin tid aktivt verkat för tryckfrihet och frihandel.

Apotekare Gustaf Libeck fungerade som sällskapets bibliotekarie i 40 år och under hans tid fördes en spännande kamp emot censuren. Biblioteket bestod i huvudsak av böcker på svenska och danska. De beställdes från Stockholm och Åbo, bands in i vackra skinnband i Gamlakarleby och försågs med bibliotekets exlibris.

Närmare 1000 böcker finns ännu idag bevarade och samlingen hör till det vackraste i biblioteket. Samlingen finns nu bevarad i gröna bokskåp med glasdörrar. Bokskåpen är specialtillverkade för samlingen år 1929.

Att ett av de första läsesällskapen i landet grundades just i Gamlakarleby återspeglar mycket bra stadens dåtida ställning som en av Finlands viktigaste handels- och sjöfartsstäder och de livliga förbindelser som då fanns till de stora hamnstäderna i Europa. Handel och kultur gick hand i hand.

Allt som oftast finns det orsak att titta tillbaka och värdesätta det arbete som har gjorts. Biblioteket ordnade en fest när man flyttade in i nya utrymmen år 1977. På lånedagen 1994 ordnades en soaré enligt modell från förra århundradet.

Underlag till följande översikt har tagits från tidigare bibliotekariers sammanställningar över gångna år samt redaktör Annikki Wiirilinnas skrift Muistelmia vanhasta kirjastosta. Sammanfattningen fram till år 1945 har fil.lic. Hillevi Toiviainen gjort för Kokkolan historia, del IV. Tilläggsuppgifter har erhållits ur bibliotekets arkiv: statistik och protokoll. Även illustrationerna är därifrån.

När biblioteksväsendet i Karleby firar sitt 200-års jubileum år 2000 finns det orsak att utarbeta en gemensam utförligare historik, som också skulle omfatta en grundlig framställning över biblioteksverksamheten även i Karleby landskommun och Öja. Nu beaktas de från och med kommunsammanslagningen.

Karleby den 10 oktober 1995 Aleksis Kivi-dagen som också var öppningsdag för folkbibliotekets läsesal för 120 år sedan.

Tuula Luhtala

Upp

Uppdaterad 2.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut