Du är här

Undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning

Målsättning:

- eleverna får bekanta sig med biblioteket och dess tjänster
- att väcka och främja läsintresset hos eleverna
- att lära och handleda eleverna till att självständigt söka och hantera information

Förverkligande:

Undervisning i biblioteksanvändning rekommenderas för grundskolans årskurser 2, 4 och 7. Undervisningen fördjupas för varje gång.

För eleverna i åk 2 betonas läsglädje, läsupplevelser samt grunderna i hur man hittar och lånar på bibliotek.

Under besöket behandlar vi bl.a följande:
-          bibliotekskortet och dess användning
-          utrymmen och biblioteksmaterialet, främst på barnavdelningen
-          utlåning och returnering
-          hur man uppför sig i biblioteket
-          hur man behandlar bibliotekets böcker
-          böckernas placering i biblioteket
-          läsupplevelser, lästips och bokprat

Eleverna i åk 4 får lära sig grunderna i informationssökning. Om skolan har ett speciellt tema på gång kunde övningsuppgifterna utformas så att de stöder detta tema.

Under besöket tar vi upp bl.a.följande:
-          repetition (av det som tas upp i åk 2)
-          grunderna i bibliotekets klassifikationssystem
-          hur man söker information både i databaser, uppslagsverk och hyllor
-          övningsuppgifter
-          bokprat och lästips

Eleverna i åk 7 får bekanta sig med biblioteket och dess tjänster, lära sig söka fram relevant information i böcker och uppslagsverk samt lära sig att använda bibliotekets mediakatalog. Dessutom vill vi främja läsintresset hos eleverna genom boktips och bokpresentationer.
Genom att ge en kort lektion i bibliotekskunskap samt handleda i uppgifter som eleverna får utföra försöker vi nå denna målsättning. Boktipslistor och annat material finns till förfogande.

Under besöket behandlar vi bl.a. följande:
-          repetition av viktiga grunder i bibliotekskunskap
-          utrymmen, olika avdelningar på biblioteket, tjänster och material
-          bibliotekets klassifikationssystem och böckernas placering
-          informationssökning i databaser, uppslagsverk och hyllor
-          övningsuppgifter

Lärarna kan utöver detta ordna biblioteksbesök för sina klasser i samband med olika projekt. Handledningen som ges i biblioteket är ägnat att stöda skolarbetet t.ex. genom att kombinera ett aktuellt tema med uppgifter i informationssökning.

Det är önskvärt att besöket förbereds i skolan på förhand och att man efteråt repeterar det man lärt sig. Eleverna har också möjlighet att skaffa lånekort, om lånekortsansökan är ifylld på förhand. Målsmans underskrift behövs för barn under 15 år.

Instruktioner om bibliotekskortet och dess användning samt ansökan om bibliotekskort hittar du här

Anvisningar:

Reservera gärna en eller ett par timmar för biblioteksbesöket så hinner eleverna också låna och bekanta sig med böckerna.
Förmiddagar mellan kl. 8.00 och 11.00 är den bästa tiden för ert biblioteksbesök.

Ring, skicka e-post eller kom in till biblioteket så kommer vi överens om tidpunkt, uppläggning m.m.!

Upp

Uppdaterad 4.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut