Olet tässä

Arkeologinen kulttuuriperintö

Mitä on arkeologinen kulttuuriperintö?

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia rakenteita ja paikkoja, joita ei lueta muinaismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin, mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tällaisia kulttuuriperintökohteita voidaan esittää säilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin.

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojeleminen

Arkeologinen kulttuuriperintö tulee ottaa huomioon kaikessa kaavoituksessa, metsänkäytössä ja maankäytössä jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin on selvitettävä, onko suunnittelualueella tai sen läheisyydessä arkeologisia suojelukohteita. Hankkeita jotka saattavat koskea arkeologista kulttuuriperintöä ovat mm. kaavoitus- ja tuulivoimahankkeet, metsänkäyttö, maakaapelointi, siirtoviemäröinti ja maa-aineksen otto. Mitä varhaisemmassa vaiheessa museolta pyydetään lausuntoa ja/tai ollaan yhteydessä arkeologiin, sen parempi.

Arkeologinen kulttuuriperintö Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla on hyvin rikas ja monipuolinen arkeologinen kulttuuriperintö. Nopeasta maankohoamisesta ja pitkästä asutushistoriasta johtuen alueella on säilynyt arkeologista kulttuuriperintöä jatkumona aina varhaisesta kivikaudesta tähän päivään asti. Näin ollen koko Suomen historia on maakunnassa edustettuna arkeologisen kulttuuriperinnön muodossa. Siihen kuuluu mm. erityyppisiä muinaisia asuinpaikkoja, hautaröykkiöitä, jätinkirkkoja, jatulintarhoja, erilaisia kivirakenteita, pyyntikuoppia, tervahautoja sekä vedenalaista kulttuuriperintöä.

Mitä arkeologi tekee? 

Arkeologi hoitaa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä viranomaistehtäviä eli antaa asiantuntijalausuntoja ja -kannanottoja sekä osallistuu viranomaisneuvotteluihin mm. kaavoitukseen, metsänkäyttöön ja maankäyttöön liittyvissä asioissa. Hän toimii arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana alueella ja edistää arkeologian popularisointia ja tutkimusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Arkeologin tehtävänä on myös huolehtia ajantasaisen arkeologisen kulttuuriperintötiedon saatavuudesta kaikille avoimessa kulttuuriympäristöjen palveluikkunassa (www.kyppi.fi)

Tärkeitä linkkejä:

Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet www.kyppi.fi

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu

Mitä teen kun löydän muinaisesineen https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/esinekokoelmat/mita-teen-kun-loydan-muinaisesineen

Arkeologia harrastuksena https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologia-harrastuksena

Muinaismuistolaki 295/1963 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295

Sivun alkuun

Päivitetty 20.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta