Du är här

Regional service

K.H.Renlunds museum fungerar som ett regionalt ansvarsmuseum i Mellersta Österbotten. Museet erbjuder sina tjänster som sakkännare av kulturarvet i sin egen region. Ansvarsmuseumverksamheten grundar sig på den nya museilagen från 2020.
Följande helheter hör till de regionala ansvarsuppgifterna: befrämjandet av den regionala museiverksamheten, uppgiften att medverka i den regionala konstmuseumverksamheten samt kulturomgivningsuppgiften. I kulturomgivningsuppgiften ingår det arkeologiska kulturarvet och rådgivning gällande det byggda kulturarvet och dess renovering.
Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Perho och Vetil hör till ansvarsmuseets verksamhetsområde.

Länk till museilagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190314?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=museilagen
Upp

Uppdaterad 2.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut