Du är här

Meddelanden

Planeringen av Kieppis lokaler som skadades i en brand för ett år sedan framskrider 
29.1.2020

Återuppbyggnaden av Karleby naturhistoriska museum Kieppi efter branden i januari 2019 som delvis förstörde museet fortgår. Arbetet för att röja och städa upp i timmerbyggnaden från 1823 slutfördes i augusti-september 2019. Rivningen av ytorna i den intilliggande utställningsbyggnaden som led av rökskador började i januari 2020.

Röjnings- och rivningsarbetet har till stor del skötts för hand för att kunna ta tillvara de utställningsföremål som fortfarande funnits kvar i byggnaden. Efter det har golv och väggar rivits ända ner till timmerstommen för att undersöka konstruktionernas skick. Nödvändiga byggnadsmaterialprover har tagits samtidigt och hela byggnaden har laserskannats. Entreprenören för röjnings- och rivningsarbetet är Pinalto Oy, som även ansvarar för dokumenteringen. Pinaltos konservator utarbetar också en byggnadshistorisk utredning om Kieppi som är en med detaljplan skyddad byggnad.

Man har också gjort fynd under konstruktionerna, t.ex. en fin takkrans målad med kalkfärg samt näver som använts som vindskydd mellan fasadens brädfodring och timmerväggen. Alla konstruktioner som är i gott skick (fasadbeklädnad, fönster, takfotens prydnadsprofillister) har magasinerats för rengöring och kommer att användas för att återställa byggnadens exteriör.

Arkitektbyrå Jorma Teppo Oy, som är huvudprojekterare för återuppbyggnaden av Kieppi, är specialiserad på reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ingenjörsbyrå Putkonen ansvarar för konstruktionsplaneringen, VVS-ingenjörsbyrå Mäkelä Oy för VVSA-planeringen och Hannu Seppälä Tmi för elplaneringen. Planeringsgruppen har inlett sitt arbete i november 2019. Planeringsarbetet gäller också Kieppis utställningsbyggnad som led av rökskador.

Fåglar, däggdjur, fossiler samt skallar och bröstben på finländska däggdjur som ingår i Veikko Salkios naturaliesamling har granskats och rengjorts efter behov. Skadorna på dessa specimen var ringa. Arbetet med att rengöra och inventera fångstredskap, utländska specimen samt horn och skallar på hjortdjur pågår ännu. Den sistnämnda samlingsgruppen skadades värst och led de största förlusterna.

Viljo Nissinens mineralsamling har också granskats och/eller rengjorts. En mineralogs bedömning har begärts för en liten del av mineralspecimen. Armas Järveläs fjärilsamling kunde räddas i sin helhet ur timmerbyggnaden. Skåpen fick ringa skador vilka har reparerats.

Kieppis samlingar konserveras
8.3.2019
Flyttningen av Karleby naturhistoriska museum Kieppis samlingar framskrider enligt planerna. Samlingarna som fanns i museets nyare del, vilken led närmast av rökskador, kommer att flyttas i sin helhet till Ventuskartanos lokaler där naturaliesamlingen och mineralsamlingen kommer att granskas och rengöras.

Ventuskartanos lokaler lämpar sig mycket bra för konservering, rengöring av föremål och förvaring, konstaterar Kieppis museipedagog Mari Mäenpää, men ännu kan inte utställningarna öppnas. I det stora hela har samlingarna klarat sig förvånansvärt bra i branden men framför allt hornen som förvarades utanför vitrinerna är besvärliga att rengöra.

”Det kommer att ta flera månader att granska samlingarna. Kieppis samlingar består av många olika slags naturmaterial vilka kräver olika slags rengöringsmetoder. Hjälp i konserveringsarbetet fås av det Naturhistoriska centralmuseet. Dessutom kommer Veikko Salkios lärling, preparator och konservator av stora rovdjur, Seija Jacobsson att hjälp till med arbetet”, berättar Mäenpää.

Skyddandet av Kieppis byggnader fortskrider etappvis
7.2.2019
Skyddandet av Karleby naturhistoriska museum Kieppi, som brandhärjades förra veckans tisdag, fortskrider etappvis. Som bäst städar man upp på tomten efter branden, och för att minska rasrisken stärker man väggkonstruktioner och fasader som delvis tagit skada under branden. De skadade delarna kommer att skyddas efter att förberedande arbetsfaser har slutförts.

De andra byggnaderna på tomten samt Kieppis nyare del kan tryggt användas men kräver en grundlig städning. Förberedelserna inför flyttningen av de föremål, som räddades under branden, till utrymningslokaler pågår som bäst. Staden påminner att det fortfarande är förbjudet att vistas på brandplatsen och tomten. Också gatuavsnitt bredvid Kieppi har avspärrats av säkerhetsskäl, och gator kommer också att stängas tillfälligt om skyddsarbetet det kräver. 

Kieppis samlingar i säkert förvar
30.1.2019
Samlingarna i Karleby naturhistoriska museum Kieppi fördes i säkerhet under gårdagens brand. Branden kunde begränsas till museets äldsta timmerdel, och Armas Järveläs fjärilsamling som förvarades där kunde genast evakueras och sättas i säkerhet inomhus. Museets nyare del eldhärjades inte utan led närmast av rökskador. En del släckningsvatten rann ner på golven, men vattnet kunde avlägsnas redan i går och har inte skadat samlingarna.

I Kieppi förvarades Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilsamling. Fjärilsamlingen var placerad i lådor i fyra skåp, vilka genast i början av branden kunde evakueras och sättas i säkerhet inomhus.

Naturaliesamlingen samt mineralsamlingen var placerade i täta vitriner. Enligt en första granskning ser det ut som om samlingarna inte tagit skada av branden. Också Veikko Salkios arkiv och bibliotek kunde räddas. 

Den främsta åtgärden i detta skede är att avlägsna rök från den nyare delen av Kieppi, vilken undgick branden. En noggrannare granskning kan göras först efter denna åtgärd.
Verksamheten i Kieppi kommer att fortsätta, men på grund av branden är Kieppi stängt tills vidare.

Karleby naturhistoriska museum Kieppi är en enhet som är underställd bildningsnämnden. I fjol hade Kieppi sammanlagt 7 607 besökare. Sammanlagt 183 grupper deltog i guidningar och verkstäder.

Släckningsarbetet vid Kieppi har slutförts
30.1.2019
Släckningsarbetet vid Karleby naturhistoriska museum Kieppi slutfördes på tisdag kväll. De gator som var avstängda i centrum på grund av branden har nu öppnats för trafik. Utredningen av orsaken till branden fortsätter.

Branden, som började i den äldsta delen av det naturhistoriska museet i museikvarteret, sysselsatte räddningsverkets personal från såväl Karlebyenheten som grannkommunerna från tretiden på tisdag morgon. 

Branden begränsades till museets äldsta timmerdel. Museets samlingar kunde räddas, men byggnaden fick omfattande skador.

På grund av branden är Kieppi stängt tills vidare. Också de andra byggnaderna och utställningarna i museikvarteret är stängda åtminstone de närmaste dagarna.

Eftersläckning pågår i byggnaden för Karleby naturhistoriska museum Kieppi
29.1.2019
Eftersläckningen av branden som utbröt på natten mot tisdagen i museikvarteret i Karleby centrum pågår ännu. Branden började i byggnadens äldsta del och har sysselsatt räddningsverkets personal från såväl Karlebyenheten som områdets övriga kommuner. Gator i centrum har stängts av och rök måste vädras ut i byggnaderna närmast brandplatsen.

Automatlarmet från Kieppi gick vid tretiden på natten. När de första enheterna anlände till platsen stod huset redan i brand. Branden har kunnat begränsas till byggnadens äldsta timmerdel och museets samlingar har kunnat flyttas ut och föras till kvarterets övriga byggnader för förvar. Ännu vet man inte om branden har orsakar rök- och vattenskador på samlingarna.

Museibyggnadens brandlarmanläggning har testats normalt 10 januari. Orsaken till branden utreds efter att eftersläckningen slutförts.

Eftersläckningen fortsätter på tisdagen. Man har redan inlett en utredning om byggnadens skydds- och reparationsåtgärder. På grund av branden är Naturhistoriska museet Kieppi stängt tills vidare. Också de andra byggnaderna och utställningarna i museikvarteret är stängda de närmaste dagarna.

Upp

Uppdaterad 31.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut