Olet tässä

Haku- ja toimintasääntö

Drake Arts Center - Residenssiin hakeminen ja residenssin käyttö

Residenssivierailua haetaan kerran vuodessa. Päätöksen valinnasta tekee residenssin johtokunta, joka voi halutessaan myös kutsua vierailijoita residenssiin. Valitulle henkilölle residenssin johtokunta lähettää virallisen kutsun.

Hakemus tehdään vapaamuotoisena. Hakemukseen tulee liittää cv, portfolio tai vastaava esitys aiemmasta työskentelystä, mahdolliset suositukset ja tiedot mahdollisesta partneriorganisaatiosta. Tullakseen valituksi tulee hakijan olla alallaan toimiva ammattilainen ja /tai suorittanut oman alansa akateemisen loppututkinnon.

Hakemuksen tulee sisältää lisäksi esitys vierailun ajankohdasta ja pituudesta sekä suunnitelma ja kuvaus residenssivierailun aikana tai sen jälkeen sovittuna ajankohtana toteutuvasta taiteellisesta/ tieteellisestä ohjelmasta tai julkisesti esitettävästä produktiosta.

Hakemuksen voi jättää joko sähköisesti tai kirjeenä. Lähetettävä aineisto voi olla sekä digitaalista tai muuta aineistosta riippuen, aineistoa ei palauteta.

Asuminen

Valittu saa residenssiasunnon (huone+ keittiö, n. 40m2) kustannuksitta käyttöönsä 1 vko -6 kk ajaksi tai sopimuksen mukaan. Residenssi sijaitsee vanhassa puutalossa Fredrik ja Anna Draken kotimuseon pihapiirissä Kokkolan vanhassa puukaupungissa, Neristanissa. Elämiseen liittyvistä ja muista kustannuksista vastaa ko. henkilö itse.

Taiteellinen ohjelma

Tavoitteena on turvata kaksikieliselle Keski-Pohjanmaalle monialainen kulttuuri-, taiteilija ja /tai tiedevaihto. Residenssitoiminnalla pyritään rikkomaan perinteisiä tieteen, taiteen ja kulttuurin alojen välisiä rajoja luomalla niille ennakkoluuloton keskinäinen keskustelualusta. Se tarkoittaa dialogin rakentamista eri alojen taiteilijoiden kesken siten, että residenssin vieraalla on konkreettinen kosketuspinta johonkin alueella toimivista taide-, kulttuuri- tai tiedelaitoksista, jonka kanssa taiteilija/tutkija synnyttää dialogin taiteellisen/ kulttuurisen/ tieteellisen prosessin käynnistämiseksi.

Residenssin johtokunta arvio taiteelliseksi tai tieteelliseksi ohjelmaksi esitetyn suunnitelman. Arvioinnissa painotetaan ilmaisun omaperäisyyttä ja luovuutta, sen konkretisoimista tuotantoprosessissa, teosten saavutettavuutta ja levitettävyyttä sekä kulttuurisen ilmaisun, tuotteiden tai palveluiden nautittavuutta. Erityisen toivottavaa on, että taiteidenvälinen dialogi tavoittaa paikallisen yleisön mahdollisimman helposti lähestyttävällä tavalla. Ohjelma voi käsittää mm. näyttelyitä, konsertteja, draamaa, seminaareja, workshop- tai muuta toimintaa, joka rikastuttaa alueen asukkaiden elämää ja kokemuspiiriä.

Keski-Pohjanmaa on historialtaan varsin kansainvälinen alue, jolla on monipuolinen oma kulttuuri- ja taide-elämä. Siitä syystä ko. tematiikkaan liittyvät monikerroksisia ja -tahoisia kansainvälisiä avauksia arvostetaan.

Drake Arts Centre - Residenssin käyttösäännöt

1. Residenssiin majoittuvalla henkilöllä tulee olla virallinen kutsu. Vieraan kanssa laaditaan majoittumista koskeva kirjallinen sopimus. Saapuessaan vieras maksaa 50€ takuumaksun, joka palautetaan vierailun päättyessä sen jälkeen kun asunnon kunto on tarkistettu.

2. Vieras saa asuntoon numeroidun avaimen kirjallista kuittausta vastaan. Avain tulee palauttaa vierailun päätyttyä kirjallisesti kuittaamalla vastuuhenkilölle. Mikäli avain katoaa, tai sitä ei ole kuitattu takaisin luovutetuksi, on vieraan korvattava siitä aiheutuvat kustannukset (uusien lukkojen hankinta- ja asennuskulut).
 
3. Residenssiasunto (makuuhuone/asuinhuone, keittiö ja suihkuhuone wc) on varustettu normaalein asumistarpein, joka sisältää peruskalustuksen sekä ruoanlaitto- ja siivoustarpeiston. Vieraan käytössä on polkupyörä.
 
4. Vieras on asumisensa ajan vastuussa asunnon ja irtaimiston kunnosta. Mikäli irtaimistoa vaurioituu, rikkoutuu tai häviää asukkaan huolimattomuuden vuoksi, on vieraan korvattava rikkoutuneen tai hävinneen irtaimiston arvo tai hankittava uusi vastaava tilalle. Mahdolliset muut aiheutuneet vauriot on korvattava suoritettujen korjaus- ja työlaskutusten suuruisina. Ylläpitohuoltotoimista vastaa Kokkolan kaupunki.

5. Vieraan on itse huolehdittava asunnon siisteydestä, jätteet kootaan tontilla olevaan jätteenkeräyspisteeseen. Vieraan tulee välttää pihan roskaamista. 
 
6. Vieras vastaa itse omista tavaroistaan sekä tarvitsemistaan tarvikkeista ja materiaaleista. Tiloja ei kuitenkaan voi käyttää maalaus- tai kuvanveistoateljeena vaan siihen tarvittavat tilat osoitetaan Pohjoismaiselta taidekoululta.
 
7. Tiloissa majoittuvia ei talon puolesta vakuuteta vaan kukin vastaa itse omasta voimassa olevasta tarvittavasta vakuutusturvastaan.
  
8. Tupakointi on rakennuksen sisätiloissa kielletty.
 
9. Kotieläimiä ei saa pitää rakennuksessa.

10. Mahdolliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvotellen. Mikäli asioista ei päästä sopuun, viedään asia Kokkolan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

11. Residenssissä asuvat sitoutuvat noudattamaan Suomen valtion järjestyslakia.

12. Residenssillä on oikeus purkaa majoittuvan kanssa tehty sopimus, mikäli käyttösääntöä ei ole noudatettu.Drake Arts Centre - Toimintasääntö

Tilat

Residenssin tiloina toimii Fredrik ja Anna Draken kotimuseon piharakennus osoitteessa Läntinen Kirkkokatu 20. Se on tarkoitettu taitelijoiden, kulttuurin tai tieteen toimijoiden asunnoksi ja mahdolliseksi työskentelytilaksi, sikäli kun työ soveltuu tilaan. Kiinteistöä hallinnoi Kokkolan museotoimi.

Organisaatio

Residenssitaiteilijoiden valinta, muu päätöksenteko ja toiminnan organisointi tapahtuu Drake Arts Centre:n toimintaa varten nimetyssä johtokunnassa. Johtokunta laatii toimintasuunnitelmat, päättää residenssin käytöstä ja vastaa toiminnasta kokonaisuutena hankkien sille myös rahoituksen. Johtokuntaan kuuluu Pohjoismaisen taidekoulun, K.H.Renlundin museon ja Kokkolan kaupungin teatterin edustajat, kaksi Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan edustajaa sekä Draken testamentin valvoja. Johtokuntaan on mahdollista ottaa lisää muitakin paikallisia taide- ja kulttuurilaitoksia.

Johtokunnassa toimii myös sivutoiminen residenssisihteeri, joka vastaa käytännön järjestelyistä. Residenssin talous hoidetaan Samkommunen för Kronoby Folkhöskola /Pohjoismaisen taidekoulun kautta, jonka talousarvioon avataan Drake Arts Centrelle oma kustannuspaikka. Residenssisihteerillä on pankkitilin käyttöoikeus. Koska residenssitoimintaa hoidetaan ulkopuolisella rahoituksella, johtokunta tekee päätökset ja toimii niiden resurssien puitteissa, joita sillä on kulloinkin käytettävissä.

Residenssi

Residenssitoiminnan tavoitteena on rikastuttaa Kokkolan kaupungin ja alueen taide- ja kulttuuritarjontaa sekä rikkoa perinteisiä taiteiden välisiä raja-aitoja. Johtokunta valitsee reisdenssitaiteilijat hakemusten perusteella. Taiteilijoiden valinta voi tapahtua myös kutsuperiaatteella. Residenssitaiteilijalle myönnetään stipendi, jonka vastaanottamalla taiteilija sitoutuu tuottamaan taiteellisen tuotoksen joko apurahakauden aikana tai muutoin sovittavana ajanjaksona. Oleskelujaksojen pituus vaihtelee 1 vko -6 kk tai sopimuksen mukaan. 

Päivitetty 13.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta