Olet tässä

Perusopinnot


Perusopinnot kestävät 8 lukuvuotta. Perusopintojen päättyessä oppilaalla on tietoja ja taitoja ilmaista oma kuvallinen sanottavansa monin välinein ja keinoin. Oppilas on harjoitellut värien sekoittamista ja värien vuorovaikutusta, piirtänyt sekä viiva- että valööripiirustuksia, tuntee grafiikan peilikuvaisuuden, monistettavuuden sekä mahdollisuudet painaa yksittäisiä kuvia ja kuvapintoja. Oppilas on harjoitellut kolmiulotteista ilmaisua reliefistä täysplastiseen sekä muovaillen että rakennellen. Oppilas on oppinut hahmottamaan tilaa sekä konkreettisesti että kuvitteellisesti, käyttämään sommittelua keinona ilmaista rytmiä, liikettä, tasapainoa ja jännitettä.

Oppilas on myös pohtinut taiteen käsitettä, tutustunut K.H.Renlundin museon kokoelmiin, rakentanut omaa taide-, media- ja ympäristösuhdettaan sekä tutustumiskäynnein näyttelyissä ja lähiympäristössä että tutkimalla ja tulkitsemalla monipuolisesti kuvia. Oppilas tuntee vastuunsa käyttämistään välineistä ja materiaaleista sekä osaa lajitella jätteet ja roskat koulun lajittelunsäännön mukaisesti.

Perusopintojen laskennallinen laajuus on 800t; oppilaat ovat 7-15 -vuotiaita. Kolmena ensimmäisenä lukuvuotena opetusta on 2 viikkotuntia, 5.-7. lukuvuotena 3 vkt. 5. ja 6. lukuvuosi muodostuvat kahdeksasta  8-9 viikon jaksosta, joiden aikana oppilaat tutustuvat niihin työpajaopintoihin, joita he voivat vapaasti valita 6.lukuvuoden jälkeen. Perusopintojen kaksi viimeistä lukuvuotta oppilas on työpajaopinnoissa. Oppilaiden tunteihin lasketaan myös kunakin lukuvuotena tehtävät ohjatut kotitehtävät.

 


Sivun alkuun

Päivitetty 27.6.2018 | Tulosta