Du är här

Info till abiturienter

Detaljerade uppgifter om studentexamen kan fås från studentexamens­nämndens webbplats: www.ylioppilastutkinto.fi.

OBS! För att bli student måste du avlägga studentexamen med godkänt resultat i minst fyra obligatoriska ämnen. Du skall även ha genomfört minst 75 gymnasiekurser, enligt kraven i den riksomfattande läroplanen.

VILKA ÄMNEN SKALL MAN SKRIVA? I studentexamen är provet i modersmål och litteratur obligatoriskt för alla. Dessutom måste du skriva tre prov av följande fyra: finska, ett främmande språk, matematik och realprovet. Förutom dessa fyra obligatoriska prov kan du avlägga hur många valfria prov som helst.

Du avlägger således: 

Modersmål och litteratur    obligatoriskt för alla

samt därtill tre av dessa prov 

Finska
Ett främmande språk
Matematik
Realprovet 

därtill hur många valfria som helst som extra prov.

Du kan välja mellan två olika svårighetsgrader i matematik, i det andra inhemska språket och i de vanligaste främmande språken (oberoende av gymnasiekursen). Du måste dock välja det mer krävande provet, på fördjupad nivå, i åtminstone ett av ovannämnda ämnen. 

VILLKOR: ALLA OBLIGATORISKA KURSER. För att få delta i ett studentprov måste du ha avlagt alla obligatoriska kurser i ämnet ifråga. Det är skäl att minnas att studentproven inte baserar sig enbart på de obligatoriska kurserna i ett ämne. För att du skall nå maximala resultat bör du dock också behärska stoffet i de fördjupade kurserna.

En studerande har rätt att delta i det korta provet i främmande språk när han har läst minst tre gymnasiekurser i språket ifråga. I speciella fall (t.ex. utlandsstudier) kan rektor bevilja undantag från dessa regler.

PLANERA HELA DIN STUDENTEXAMEN! Studentexamen kan avläggas uppspjälkad på tre på varandra följande provtillfällen: vår - höst - vår eller höst - vår - höst. En gymnasie­studerande anmäler sig till studentexamen för att avlägga hela examen, inte bara enskilda prov. Det är därför viktigt att du i god tid funderar på hur din examen skall se ut. Anmälningsblanketter till provet får du från skolans kansli. Du skall också se till att du till din anmälan bifogar eventuella intyg över läs- och skrivsvårigheter eller motsvarande. Varje examen föregås av en muntlig genomgång av provrutinerna med studiehandledaren och rektor.

REALÄMNENA. Kurserna i realämnena är planerade så att man skall kunna skriva en del ämnen under hösten, d.v.s. biologi, religion, kemi och hälsokunskap. Ifall man vill skriva något av de övriga realämnena vid höstens skrivningar bör man redan under det andra studieåret välja de sista kurserna i dessa ämnen i den första perioden.

DAG 1                                 kurser            rekommenderad
                                           
obl/fördj          tidpunkt för skrivning

Psykologi                             1/5                 våren
Filosofi                                 1/4                 våren
Historia                                4/6                 våren
Fysik                                     1/8                 våren
Biologi                                  2/5                 hösten  

DAG 2

Religion                               3/5                 hösten
Samhällslära                      2/4                 våren
Kemi                                     1/5                 hösten
Geografi                               2/4                 våren
Hälsokunskap                    1/3                 hösten


ATT SKRIVA OM PROV. Ett godkänt prov kan tas om obegränsat antal gånger. Ett underkänt obligatoriskt prov får tas om under de tre examenstillfällen som följer omedelbart på det tillfälle där man fått underkänt i provet ifråga. Om det underkända provet ligger på den högre nivån, kan man vid omtagningen välja den lägre nivån förutsatt att man fortfarande har minst ett prov på den högre nivån. Student­exa­mens­betyget ges när examinanden blivit godkänd i de obligatoriska proven och får avgångsbetyg från gymnasiet.

PROV MED OLIKA NIVÅER. I finska kan väljas ett mera eller ett mindre krävande prov. Det mera krävande baserar sig på A-språksnivån. Det är också möjligt att ersätta provet i finska med det finska modersmålsprovet (äidinkielen koe), men då måste examen avläggas i etapper eftersom proven i modersmålet och äidinkielen koe försiggår samtidigt.

Det är skäl att beakta att man i det fall, att man valt att ersätta det normala provet med modersmålsprovet i finska och inte är nöjd med resultatet, inte längre kan byta till det normala provet i finska. Examen måste slutföras enligt det första valet. Däremot kan man komplettera med det finska modersmålsprovet efter avlagd examen.

Notera också att en examen bara får innehålla ett prov i samma läroämne.

I det främmande språket (en, ty, fr, ry, sp) finns också ett mera krävande och ett mindre krävande prov att välja mellan. Det mera krävande provet är baserat på nivån för A-språk, det mindre krävande på nivån för korta språk.

Man kan därtill även skriva språkprov i latin, portugisiska och italienska.

KOMPLETTERING. Efter att studentexamen avlagts kan den kompletteras med prov som examinanden inte tidigare deltagit i. Man kan också komplettera med ett prov på en annan nivå. För kompletterande prov får man särskilda betyg.

ANMÄLAN. Anmälningstiden för vårens studentskrivningar brukar vara i medlet av november och för höstens studentskrivningar i medlet av maj. Följ den information som ges i skolan! Anmäl­nings­blanketter fås på kansliet. Anmälan är bindande. Om man uteblir från ett prov man anmält sig till utan synnerligen vägande skäl betraktas det som underkänt.DATUM FÖR STUDENTEXAMENSPROVEN

KONTROLLERA ALLTID DAGAR OCH TIDER MED www.ylioppilastutkinto.fi

Provdagarna hösten 2020


(kl 9-15. Alla på plats kl 8.15!)

mån               14.9                    kemi, hälsokunskap

ons                16.9                    engelska, lång lärokurs  

tor                 17.9               religion, samhällslära, geografi

fre                  18.9                    modersmålet, läskompetens

mån               21.9               det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

tis                  22.9                    matematik, lång och kort lärokurs

tor                 24.9                    filosofi, biologi

fre                  25.9                    modersmålet, skrivkompetens   

mån               28.9                   främmande språk, kort lärokurs

tis                  29.9                    psykologi, historia, fysik

tor                 1.10                    övriga främmande språk, lång lärokurs

Provdagarna våren 2021

 (kl 9-15. Alla på plats kl 8.15!)

tis                  16.3                    modersmålet, läskompetensprovet

tor                 18.3                    främmande språk, kort lärokurs

fre                 19.3                    modersmålet, skrivkompetensprovet

mån               22.3                    främmande språk, lång lärokurs

ons                24.3                    matematik, kort och lång lärokurs

fre                 26.3                    psykologi, filosofi, historia, biologi, fysik

mån               29.3                    det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

ons                31.3                    religion, samhällslära, geografi, hälsokunskap, kemi


MELLANBETYG. Bedömningen av den sista arbetsperioden ges i form av vanliga periodbetyg sista skoldagen.

OBS!!  Eventuella underkända kursvitsord eller obedömda kurser skall avklaras under vårens gång fram till utgången av april. Detta görs efter överenskommelse med lärare i respektive ämne. OBS!!

Den slutliga bedömningen ingår i skolans dimissionsbetyg som utdelas i samband med studentdimissionen. 

HUR BESTÄMS DE SLUTLIGA LÄROKURSVITSORDEN? Vitsorden i februaribedömningen baseras på medeltalen av de enskilda kursvitsorden i de olika ämnena. Lärarna kan genom prövning korrigera detta slutvitsord om de anser det motiverat med beaktande av prestationerna under det sista skolåret.

Februarivitsorden kan sedan höjas i samband med vårens sluttenter. Tentresultaten kan höja, men inte sänka de vitsord man fått vid februaribedömningen. I fall av underkänd lärokursprestation ges inte avgångsbetyg. Detta sker såvida den studerande inte har 2/3 av kurserna i ett ämne godkända eller om den studerande av någon anledning inte överhuvudtaget kunnat bedömas.

I sådana fall gäller det för den studerande att under vårens lopp komplettera sina studier. Senast 10 maj bör skolan till Student­exa­mens­nämnden anmäla sådana studerande som inte erhåller avgångsbetyg.

  

PRAKTISK INFO GÄLLANDE SKRIVNINGSTILLFÄLLENA
 Se studieguiden!

KOMPENSATIONSBESTÄMMELSERNA. Det är möjligt att erhålla studentexamen trots underkänt prov i något obligatoriskt ämne. Detta sker genom kompensation. Kompensationen sker automatiskt men kräver examinandens samtycke. Ifall examinanden inte vill använda sig av kompensationsmöjligheten skall anmälan göras före 10.5. resp. 20.10.

ALLMÄN KOMPENSATION

                   De enskilda provens vitsord ger kompensationspoäng enligt följande:

                                  L  7                   C  4

                                 E  6                  B  3

                                 M  5                 A  2


 Kompensationsgränser:


                                 I+                     12 komp. Poäng

                                 I                       14  - " -     - " –

                                 I-                      16  - " -     - " –

                                 I=                     18  - ” -     - ” -


STUDENTMÖSSA. Studentmössan kan bäras som ett bevis på att du har genomfört studentexamen. För de som erhåller sin examen på våren ges studentmössan i samband med studentdimissionen och betygsutdelningen, dvs. på läsårsavslutningen. För de som blir studenter på hösten sker dimissionen i samband med skolans självständighetsfest i början av december.

Du sköter själv om anskaffningen av din studentmössa. Men beakta att, eftersom vi är ett svenskspråkigt gymnasium, skall studentmössan vara av modell ”Vasa Nation”  vilken också har färgerna gult och rött på insidan. 

Några centrala webbadresser:

www.ylioppilastutkinto.fi

www.koulutusnetti.fi

www.studieinfo.fi

www.studieval.fi

MERA INFORMATION:

www.studentexamen.fi

www.digabi.fi


Uppdaterad 21.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut