Du är här

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Fastställande av klientavgifter

Fastställandet av klientavgifter är baserad på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik.

Klientavgift fastställs utgående från familjens storlek och inkomst.

Till familjen räknas

  • de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande (makar, sambor, registrerat partnerskap)
  • bådas minderåriga barn

Som inkomst beaktas

  • inkomster hos de personer som lever i gemensamt hushåll
  • sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster

Sökande ska lämna in

  • en utredning av familjens bruttoinkomster (semesterpennin separat) 
  • det senast fastställda beskattningsbeslutet och specifikationsdelet
  • mottagare av underhållsbidrag/-stöd  eller betalare av underhållsbidrag ska lämna in en utredning av underhålls-bidraget/-stödet
  • företagaren ska lämna in förutom beskattningsbeslutetäven blankett för företagarens inkomster

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag.

Inkomstuppgifterna ska lämnas in senast den månad barnet börjar i småbarnspedagokik.

Ifall bilagorna inte lämnas in tas den den högsta klientavgiften ut.

Sökande av ändring i klientavgiften inom småbarnspedagogik

Om familjens inkomster eller storlek ändras kan man söka ändring i klientavgift med blanketten för blankett för klientavgift. En utredning över ändrade inkomster bifogas till blanketten.

Avgiften kan ändras retroaktivt för högst ett år.

Ändring av familjens storlek beaktas tidigast i följande faktura.


Uppdaterad 25.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut