Du är här

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Fastställande av klientavgifter

Fastställandet av klientavgifter är baserad på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik.
Klientavgift fastställs utgående från familjens storlek och inkomst.

Till familjen räknas

  • de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande (makar, sambor, registrerat partnerskap)
  • bådas minderåriga barn

Som inkomst beaktas

  • inkomster hos de personer som lever i gemensamt hushåll
  • sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster

Inkomstutredningar som ska lämnas in  

  • se under Inkomstutredningar som ska lämnas in för justering avgiften för småbarnspedagogik i vänstra balken 

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag.

Inkomstuppgifterna ska lämnas in senast den månad barnet börjar i småbarnspedagogik.

Om du inte lämnar in inkomstutredningar tas den högsta avgiften ut för barnets småbarnspedagogik (5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken). 

Sökande av ändring i klientavgiften inom småbarnspedagogik

Om familjens inkomster eller storlek ändras kan man söka ändring i klientavgift med blanketten för blankett för klientavgift. En utredning över ändrade inkomster bifogas till blanketten.

Avgiften kan ändras retroaktivt för högst ett år.

Ändring av familjens storlek beaktas tidigast i följande faktura.


Uppdaterad 5.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut