Du är här

Garanterad dagvårdsplats

Garanterad dagvårdsplats tas i bruk i Karleby stad från och med 1.8.2017. Familjen kan avstå från barnets nuvarande dagvårdsplats med ett tidsbestämt avtal. Barnet kan senare återvända till samma dagvårdsplats.

Under tiden som garantin gäller har familjen möjlighet att få stöd för hemvård av barn om de övriga villkoren för beviljande av stödet uppfylls samt använda andra tjänster inom öppen småbarnspedagogik (lek- och klubbverksamhet).

Karleby stad förbinder sig att anvisa en dagvårdsplats till ett barn som avbrutit småbarnspedagogiken (dagvården) i samma daghem där barnet tidigare haft en dagvårdsplats med följande förutsättningar:

• daghemsföreståndaren och familjen ingår ett skriftligt avtal om garanterad dagvårdsplats senast två (2) veckor före garantin träder i kraft.

• barnets vårdförhållande har varit gällande i minst tre (3) månader före garantin träder i kraft.

• barnet är borta från den kommunala dagvården i minst fyra (4) månader.

• familjen ska skriftligt meddela fyra (4) månader före avtalstiden löper ut om barnet efter avbrottet återvänder till dagvården i augusti eller om avbrottet fortsätter under följande verksamhetsperiod (1.8–31.7).

• avtalet om garanterad dagvårdsplats ingås för högst två (2) år.
• barnet ska efter avbrottet återvända till dagvården i augusti (1–31.8).

• den garanterade dagvårdsplatsen gäller endast familjer som är bosatta i Karleby. Familjen ska vara inskriven i Karleby när avtalet om garanterad dagvårdsplats ingås, eventuellt förnyas och när barnet återvänder till småbarnspedagogiken.

• garantin upphör att gälla om familjen flyttar från Karleby för en längre tid än ett år eller permanent.

• garantin upphör att gälla då barnet inleder sitt förskoleår och gäller därför inte förskoleplatsen eller den småbarnspedagogik (dagvård) som behövs utöver förskoleundervisningen.

• garantin gäller inte familjedagvård.

• garantin gäller inte skiftvård om inte barnet behöver skiftvård då barnet återvänder till dagvården.

• avtalet upphör att gälla om barnet behöver dagvård på grund av att vårdnadshavaren plötsligt blir sysselsatt eller inleder studier. I en sådan situation ska vårdnadshavaren omgående ansöka om en dagvårdsplats för barnet, senast två (2) veckor före dagvårdsbehovet. För ett barn som återvänder till småbarnspedagogiken av en annan orsak ska dagvårdsplatsen sökas senast fyra (4) månader före dagvårdsbehovet. I ett sådant fall garanteras barnet inte en dagvårdsplats i det tidigare daghemmet utan platsen anvisas vid en lämplig enhet i staden på basis av var det finns en ledig dagvårdsplats just då.

Upp

Uppdaterad 25.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut