Du är här

Specialdagvården

Småbarnspedagogik för barn i behov av särskilt stöd ordnas i regel i närdaghem eller inom familjedagvård. Beroende på stödbehovets omfattning kan strukturella stödåtgärder tillämpas i syfte att hjälpa barnet att klara sig i  grupp som gruppens fullvärdiga medlem. Strukturella stödåtgärder är mindre gruppstorlek, assistenttjänster och en finskspråkig integrerad specialgrupp som är verksam i Tullåsens daghem. Specialgruppen är avsedd för barn med en språkstörning och som är i behov av särskilt stöd.

För barn i behov av särskilt stöd utarbetas en habiliteringsplan i dagvården i samarbete med barnets vårdnadshavare och sakkunniga inom olika områden som en del av planen för småbarnsfostran. Hur de uppställda målen i habiliteringsplanen har nåtts bedöms enligt överrenskommelse. 

Inom förskoleundervisningen, såsom senare inom den grundläggande utbildningen, kan barn få stöd enligt trestegsmodellen: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. För varje barn som berörs av det allmänna stödet utarbetas en plan för barnets förskoleundervisning. Ifall det allmänna stödet inte är tillräckligt erbjuds barnet intensifierat stöd och en individuell plan för barnets lärande i förskolan utarbetas. Särskilt stöd erbjuds barn vilkas mål för tillväxt, utveckling och inlärning inte nås med det intensifierade stödets stödåtgärder. För barn som berörs av särskilt stöd utarbetas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). 

Alla planer som utarbets inom förskoleundervisningen är planer för målsättningar i anknytning till barnets tillväxt och inlärning. Hur dessa planer förverkligas bedöms under förskoleåret i multiprofessionella samarbetsgrupper i vilka även barnets vårdnadshavare deltar. 

Konsulterande specialbarnträdgårdslärare är sakkunniga inom specialdagvården. Deras uppgift är att stöda personalen i småbarnspedagogiken och förskolan samt familjen i frågor som berör barnets tillväxt, vård och inlärning. De konsulterande specialbarnträdgårdslärarna koordinerar och kartlägger behovet av stöd samt konsulterar och vägleder fostrare i vardagliga situationer. De gör intensivt multiprofessionellt samarbete med sakkunniga inom undervisnings-, social- och hälsovårdstjänster.
Upp

Uppdaterad 14.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut