Olet tässä

Järjestyssäännöt

Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvalli-suus, viihtyisyys ja työrauha koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäy-tymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huo-lehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen johto-kunnan päätöstä.

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava teh-tävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan vel-vollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § - 36 §). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).

Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita:

1 Koulun ilmapiiri

Ole kohtelias: tervehdi, kiitä ja auta.
Älä käytä asiatonta tai loukkaavaa kieltä.
Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa.
Huolehdi koulutehtävistäsi.
Edistä koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä.                                                                       

Hyväksy erilaisuus, arvosta toista ja yhdenvertaisuutta.
Työrauhan ylläpitäminen

Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä, käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, voidaan häntä rangaista PoL:n 36 §:n mukaisesti.

2 Oma ja yhteinen omaisuus

Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista.
Huolehdi omat varusteesi niille varatuille paikoille ja vie ne kotiin silloin, kun niitä ei tarvita.
Älä ota luvatta toisen omaa.
Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat.
Puhelinta tai muita elektronisia välineitä saa käyttää opettajan luvalla, muuten puhelin on suljettuna tai äänettömänä.

3 Välitunti

Lähde ripeästi välitunnille. Kävele käytävässä, älä juokse sisätiloissa.
Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa.
Huomioi oma ja muiden turvallisuus sekä ole reilu kaveri leikeissä ja peleissä.

Koulun pohjoispuolella olevaa urheilualuetta saa käyttää luvalla välituntisin.

Välitunnille poistutaan lähimmästä ulko-ovesta vitkastelematta, ei kuitenkaan ryntäillen.

Sisäkäytävillä saa oleskella toistaiseksi klo 10 ja klo 13 välitunneilla sekä yli 15oC:een pakkasella tai muuten huonolla säällä valvovan opettajan luvalla

vaaralliset leikit mm. lumipallojen heittely koulun alueella on kielletty

4 Ruokailu

Jonota rauhassa vuoroasi.
Ota ruokaa sen verran kun syöt.
Maista kaikkea ruokaa ja noudata ravitsemusohjeita.
Noudata kauniita ruokailutapoja.
Palauta astiat asianmukaisesti ja nosta tuoli lähtiessäsi

5 Koulumatka

Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja -kuljetuksessa.
Oman ja muiden turvallisuuden takia noudata liikennesääntöjä.

Tieliikennelain (90 §/2002/954) mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.

turvallisen liikenteen vaatimus pitää kaikissa tilanteissa ottaa huomioon

koulukyydityksen aikana tulee käyttäytyä hyvin (ks. Kouluaika) ja noudattaa kuljettajan antamia ohjeita.

Kulkuvälineet säilytetään niille varatuissa paikoissa asianmukaisesti lukittuina.

6 Poissaolot

Pyydä aina lupa poissaoloon.
Poissaolo koulusta on luvallinen vain sairastapauksissa, jolloin huoltajan on siitä ilmoitettava kouluun mielellään heti. Muista hyväksyttävistä syistä voi luvan antaa luokanvalvoja enintään kolmen päivän ja rehtori yli kolmen päivän poissaoloon (PoL:n 35 §). Poistumiseen koulusta kesken koulupäivän tarvitaan ehdottomasti opettajan lupa.

Poissaoloanomus tehdään wilman kautta. Ohjeet anomuksen tekoon löytyvät kotisivuilta. Ohjeet lähetetty myös vanhemmille.
Ilmoita sairaudesta aamulla koululle.
Poissaolon aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle.
Luvattomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu tai rangaistus.

7 Vastuu

Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

Toisen kiusaaminen tai häirintä on ehdottomasti kiellettyä.
Ilmoita välittömästi koulun henkilökunnalle sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta.
Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi (Perusopetuslaki 35 §).
Koulurakennuksessa ja koulun alueella sekä välittömässä läheisyydessä tupakointi on tupakkalain 12 §:n (2010/698) nojalla kielletty.

Tupakointi sekä tupakan, tupakkavälineiden, nuuskan (kaikki tupakointiin viittaavat välineet kuten mm. sähkötupakka) hallussapito kouluaikana on kielletty

Kouluyhteisön jäsen ei saa kouluaikana esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Sähkötupakan käyttö on kielletty kouluaikana

Energiajuomien, energianuuskien ja muiden vastaavien energiatuotteiden käyttö on kielletty.

Yleisiä määräyksiä ja ohjeita:

  • Muitakin rehtorin ja opettajien antamia ohjeita ja määräyksiä tulee noudattaa.
  • Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä kouluterveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai vahtimestarille ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu.
  • Kouluyhteisön jäsenten tulee säilyttää koulualue ja myös opetustilat siisteinä ja viihtyisinä. Erityisesti varotaan vahingoittamasta nurmikkoa ja istutuksia. Ulko- ja sisätilojen roskaajat saavat siivota jälkensä
  • Koulun sekä kiinteää että irtainta omaisuutta tulee käsitellä huolella. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan aiheuttamat vahingot. Vahingon sattuessa on siitä välittömästi ilmoitettava opettajalle, rehtorille tai vahtimestarille. Samoin on meneteltävä, kun havaitaan ilkivaltaa tehtävän tai tehdyn
  • Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassaolevien koulujärjestelmälain ja peruskouluasetuksen sääntöjä ja määräyksiä
  • Näihin järjestyssääntöihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ja lisäyksiä.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta