Olet tässä

Matematiikkapainotteiset luokat

Matematiikkaluokan tavoitteet pohjautuvat Kokkolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyihin yleisiin matematiikan tavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi voidaan käydä oppisisältöjä tavallista perusteellisemmin ja laajemmin.

Matematiikkaluokilla opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppi-misestaan. Matematiikan opetuksen tavoitteena on oppilaiden myönteisen asenteen tukeminen ja positiivisen minäkuvan löy-täminen matematiikan oppijana.


Toimintakulttuurissa keskeistä

  • Ongelmien ja ratkaisuiden suullinen sanoittaminen ja perusteleminen
  • Ratkaisujen esittäminen matemaattisin keinoin
  • Monipuoliset työskentelytavat

     o Yksin ja ryhmässä
     o Kynällä ja paperilla
     o Tietotekniikkaa hyväksi käyttäen
     o Vertaistuutorointi
     o Ongelmalähtöiset tutkimustehtävät

  • Syventävän ajattelun, loogisen päättelyn sekä ongelmaratkaisutaitojen ja sitkeyden kehittäminen
  • Pyritään saamaan onnistumisen kokemuksia ja oivaltamisen iloa
  • Myös matematiikkaluokalla jokaiselle voidaan tarjota tasolleen sopivia tehtäviä. Matematiikassa nopeasti edistyvälle voidaan tarjota lisähaasteita, kuten matematiikkadiplomin suorittaminen.


Sisältöpainotukset

  • Oppilaiden ja opettajan yhdessä valitsemaan aihekokonaisuuteen syvennytään erilaisten projektien ja tehtävien muodossa. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi

     o Prosenttiosaaminen yhteiskunnallisessa kontekstissa
     o Tilastollinen tutkimus
     o Geometrian sovellukset

  • Tärkeänä pidetään opittujen tietojen soveltamista sekä tulosten mielekkyyden kriittistä tarkastelua.


Valinnaisaineet

  • Kahdeksannen luokan lyhytvalinnoissa valitaan kaksi valinnaisainetta neljän vaihtoehdon joukosta (esim. Ohjelmointi, kokeileva luonnontiede, mobiiliteknologia ja elektroniikka).
  • Matematiikkaluokan suorittamiseen sisältyy yhdeksännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa kuin muilla. Tämä toteutetaan valinnaiskurssina.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta