Olet tässä

Toimintakulttuuri

TOIMINTA-AJATUS 2016 - 2020

Jokilaakson koulussa on turvallista ja hyvä kasvaa sekä oppia yhdessä.

Perusopetuksen toimintakulttuuria ohjaavat arvot oppivan yhteisön näkökulmasta

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Koulussamme arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistää työrauhaa.

Poikkeustilanteisiin varaudutaan erillisillä suunnitelmilla.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Vuorovaikutus:

 • Luottamuksellinen ja aito vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä.

 • Myönteinen ja kannustava opettajainhuone, jossa erilaiset tunteet ovat sallittuja esim. epäonnistuminen on sallittua ja olet hyvä juuri sellaisena kuin olet.

  Yhteistyö:

 • Oppilaat työskentelevät eri-ikäisten oppilaiden kanssa luontevasti.

 • Päivittäistä, luontevaa, tavoitteellista ja opettajien vahvuuksia huomioivaa yhteistyötä esim. opettaja jakaa omia vahvuuksiaan koko koulun hyväksi.

 • Koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.

  Monipuolinen työskentely:

 • Työskentely, joka mahdollistaa kokeilemisen, eri-ikäkausien tunnusomaisen toiminnallisuuden, luovuuden, leikin, elämykset ja liikkumisen.

Uskallusta ottaa aikaa projektimaiseen työskentelyyn ja suurempien kokonaisuuksien opiskeluun.

 • Oppilas saa tukea omien vahvuuksien löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen.

 • Kehitetään oppilaan kykyä työskennellä rakentavasti erilaisten ihmisten kanssa esim. yhteistyön portaat.

 • Tieto-ja viestintäteknologian avulla edistetään vuorovaikutusta sekä tuetaan moniaistisuutta.

 • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

 • Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Koulussamme on kaikilla oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

 • Koulussamme järjestetään esikoululaisille, ekaluokkalaisille ja kakkosluokkalaisille englannin kielirikasteista opetusta. Oppilaan kielenopiskelu sekä vapaavalintaiset valinnat.

  Osallisuus ja demokraattinen toiminta

 • Oppilaskuntatoiminta toteutuu koulussamme siten, että koulussa toimii oppilaiden muodostama Ympäristöryhmä, jonka toimintaa ohjaavat kaksi opettajaa. Ympäristöryhmän tehtävänä on suunnitella yhdessä asioita ja toimintatapoja, joilla koulun viihtyvyyttä voidaan parantaa. Jokaiselta luokka-asteelta on omat edustajat, ja näin pyritään tuomaan eri-ikäisten oppilaiden ajatuksia esille.

 • Koulussamme toteutetaan kummioppilastoimintaa eskarit-5.luokka sekä 1.luokka-6.luokka. Sen tarkoituksena on luoda kouluun turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

 • Syyslukukaudella ja kevätlukukaudella pidettävä Vihreä oksa –tapahtuma antaa oppilaille mahdollisuuden esiintyä monella eri tavalla. Tapahtuma on Kyvyt esiin –tyyppinen.

 • Koulun vanhempainyhdistys tukee koulun toimintaa ja luo yhteisöllisyyttä erilaisissa toimintamuodoissa, mm. Ystävänpäivämyyjäiset ja koululle hankitut välineet ja pelit.

 • Koulullamme on yhteistyötä seurakunnan kanssa (mm. päivänavaukset, hartaudet, koululaisjumalanpalvelukset, oppitunnit). Yhteistyötä tehdään myös lähellä olevan ruotsinkielisen Vitsarin koulun kanssa (mm. Lucia-vierailu/Tiernapojat-vierailu).

 • Jokilaakson koulu tekee tiivistä yhteistyötä Jokilaakson esiopetuksen kanssa. Lukuvuonna 2015-2016 aloitetaan yhteistyöhanke 0-2 luokille. Tähän liittyen toteutetaan myös englannin kielirikasteista opetusta näille luokille.

 • Koulussamme tehdään paljon yhteistyötä myös eri luokka-asteiden välillä.

Kasvatamme oppilaita noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.

 • Koulussamme toteutetaan globaalikasvatusta. Siihen on vastuuopettaja, joka organisoi toimintaa ja hankkii ajankohtaisia materiaaleja ja on yhteydessä eri tahoihin kuten Unicefiin.

 • Oppilaita osallistuvat opetuksen sekä koulun toiminnan suunnitteluun. Esimerkiksi Lasten oikeuksien päivän kunniaksi oppilaat saavat suunnitella yhden koulupäivän.

 • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

 • Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arkipäivän työskentelyn tavoitteena on oppilaiden omien vaikutusmahdollisuuksien korostaminen kestävän kehityksen näkökulmasta. Koulussa tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja niiden kierrätysmahdollisuuksiin omalla asuinalueellaan ja koulun alueella. Pienillä arkisilla valinnoilla on suuri merkitys.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Samanarvoisuus ei tarkoita samanlaisuutta. Koulussamme otetaan huomioon oppilaiden yksilöllinen oppiminen ja sen tukeminen (sisällöt, työtavat ja opetusmateriaalit). Tyttö- ja poikapedagogiikka.

 • Yhdenvertaisuus on oppilaiden kohtelua ja asioiden käsittelyä oppilaasta riippumatta samanarvoista ja puolueetonta. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja luotamme toisiimme.

 • Oppilaita rohkaistaan tekemään valintoja mieltymysten eikä sukupuolen mukaan. Opetuksessa ja koulun toiminnassa kannustamme oppilaita osallisuuteen.
 • Inhimillinen moninaisuus: Koulussa kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen. Toisilta oppiminen koetaan tärkeäksi. Oppilaita kasvatetaan maailmankansalaisuuteen ja globaaliin maailmaan unohtamatta vahvaa kansallista kulttuuri-identiteettiä.

Päivitetty 8.4.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta