Olet tässä

Oppilashuolto ja oppilaan tuki


OPPILASHUOLTO

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. (30.12.2010/1352).

Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.


YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTIRYHMÄ

Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään (YHR) kuuluvat rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja sekä koulukuraattori. Se kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Ryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asioita, vaan se kehittää, koordinoi ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitajan tarkastus on kaikille vuosiluokille (7-9) ja lääkärintarkastus 9. luokan oppilaille. Terveydenhoitajan vastaanotto on koululla ja siitä ilmoitetaan koulun ilmoitustaululla ja terveydenhoitajan huoneen ovessa.
Kouluterveydenhuoltajan yhteystiedot löytyvät koulun Internet -sivuston "Henkilökunta ja toimenkuvat" - linkistä.

Hammaslääkäriajat ilmoitetaan nykyisin suoraan koteihin. Huoltajan tulisi tiedottaa luokanvalvojalle näistä ajoista etukäteen esim. Wilmaa käyttäen


OPPILAAN TUKIMUODOT

Lähde: 

 
Kolmiportaisen tuen ideana on järjestää ohjausta ja tukea niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaankin tarpeisiin. Varhainen puuttuminen sekä yhdessä suunnittelu ja toimiminen ovat tässä kantavia ajatuksia.

Tuki muodostuu kolmesta portaasta: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Portaiden sisältö on seuraavanlainen:

  Yleinen tuki   Tehostettu tuki  Erityinen tuki 
- eriyttäminen
- oppilaanohjaus
- oppilashuollon tuki
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- apuvälineet yms.
- avustajapalvelut
- ohjaus- ja tukipalvelut
 - eriyttäminen
- oppilaanohjaus
- oppilashuollon tuki
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- apuvälineet yms.
- avustajapalvelut
- ohjaus- ja tukipalvelut
  
- eriyttäminen
- oppilaanohjaus
- oppilashuollon tuki
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- kokoaikainen erityisopetus
- apuvälineet yms.
- avustajapalvelut
- ohjaus- ja tukipalvelut
Voidaan laatia oppimissuunnitelma.Laaditaan oppimissuunnitelma.Laaditaan HOJKS.

 
Siirtyminen yleisestä tuesta tehostettuun tukeen tehdään pedagogisen arvion perusteella.
Siirtyminen tehostetusta tuesta erityiseen tukeen tehdään pedagogisen selvityksen perusteella.

Erityiseen tukeen siirtymisestä tehdään hallinnollinen päätös.

Mikäli tuen tarve vähenee, kuljetaan ”portaita” vastakkaiseen suuntaan.


  

Sivun alkuun

Päivitetty 20.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta