Olet tässä

Säännöt ja ohjeet

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2017

1.      Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä kielletyistä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella


2.      Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Järjestyssäännöt korostavat erilaisten oppijoiden tasa-arvoista asemaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sekä kielellisten, kultuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

Oppilailla on oikeus:

- saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä

- turvalliseen työympäristöön

- maksuttomaan opetukseen

- ilmaiseen koulumatkaan

- tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon

- kouluruokaan

- koulunkäynnin ja oppimisen tukeen (3-portainen tuki)

- oppilashuoltoon.

3.      Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus:

- osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon (kunnes oppivelvollisuus suoritettu)

- suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti

- olla ystävällinen kaikille

- puuttua toisen kiusaamiseen.

4.      Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti:

- toisen huomioon ottaminen

- työ- ja opiskelurauhan edistäminen

- tervehtiminen

- ohjeiden noudattaminen

- hyvien ruokailutapojen noudattaminen

- asiallinen pukeutuminen

- olla toiminnassaan täsmällinen, ei myöhästy tunneilta

- sovituista asioista kiinnipitäminen

- toista henkilöstä otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän henkilön lupaa

internetissä, sosiaalisessa mediassa, tai muussa julkisessa paikassa (Henkilökieltolaki 523/1999)

- ei tuo kouluun arvoesineitä, energiajuomaa

- ei kopioi oppilastöihin tekstiä tai kuvia lähdettä ilmaisematta.

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnit vietetään välituntialueella huomioiden yleisen turvallisuuden. Alue käydään läpi syyslukukauden alkaessa.

Polkupyörät ja muut kulkuvälineet jätetään niille kuuluville paikoille ja annetaan niiden olla rauhassa.

Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan tai terveydenhoitajan lupaa.

Koulukuljetuksessa noudatetaan hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita.

Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä.


Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilaiden tulee pitää hyvää huolta koulun omaisuudesta, oppikirjoista ja muista opiskelutavaroista.

Toisen oppilaan omaisuutta tulee kunnioittaa eikä sitä ilman lupaa saa ottaa.

Kaikki roskaaminen sekä sisä- ja ulkotiloissa on kielletty. Oppilaan tulee siivota omat jälkensä.

Oppilas on velvollinen: vanhingonkorvaamiseen, likaamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden järjestämiseen (myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen, vahingonkorvauslaki 412/1974, 2.luku 2§). 

Turvallisuus

Jos oppilas huomaa jonkin vian tai puutteen, joka aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle, on hänen ilmoitettava asiasta koulun henkilökunnalle.

Polkupyöriä ja mopoja sekä mopoautoja tulee säilyttää niille varatuilla alueilla.

Lumipalloja ei saa heitellä kuin maalitauluja kohti.

Oppilaan tulee käyttäytyä välitunnilla niin, ettei siitä aiheudu kenellekään vaaraa.

Koulurakennuksessa ja ulkoalueella on tallentava kameravalvonta.


Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden, internetin ja koulun tietoverkon

käyttö on luvallista opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Laitteiden käyttö ei saa häiritä koulutyötä eikä niitä saa käyttää kiusaamistarkoituksessa.

Oppilaan tulee toimia vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.


Päihteet ja vaaralliset esineet

Kouluun ei saa tuoda alkoholia, tupakkaa (tupakkalain tupakkatuotteita), sähkötupakkaa, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia eikä muita vastaavia esineitä ja aineita.


Kurinpito

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraamuksena ovat erilaiset kurinpitokeinot.

Laissa on säädetty seuraavat kurinpito- ja ojentamiskeinot:

- siivousvelvoite

- oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään

- kasvatuskeskustelu

- jälki-istunto

- oppilaan määrääminen poistumaan luokasta

- oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen

- kirjallinen varoitus

- määräaikainen erottaminen

Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden ja aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkistaminen, sekä voimakeinojen käyttäminen (POL §35 -36)

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat. Häiritsevät ja vaaralliset esineet ja aineet voivat opettaja tai rehtori ottaa tarvittaessa haltuunsa.

Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla

tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


5.   Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestysäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa ja vanhempainilloissa.

Säännöt käydään läpi oppilaiden kanssa syyslukukauden alkaessa. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä luokissa.

Järjestyssääntöjä päivitetään vuosittain ja tehdään tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa kuten esim. luokkaretkillä.


Järjestyssäännöt on hyväksytty 26.1.2017. Ne ovat voimassa hyväksymispäivästä lähtien toistaiseksi.

Päivitetty 20.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta