Olet tässä

Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokilla 1-6 elokuun 2016 alusta. Vuosiluokka 7 siirtyi uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2017, vuosiluokka 8 syksyllä 2018 ja vuosiluokka 9 siirtyy syksyllä 2019. Uudessa opetussuunnitelmassa on määritelty oppimisen arvioinnin perusteet perusopetukseen.

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

  • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
  • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
  • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
  • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
  • arvioinnin monipuolisuus
  • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, mutta erittäin tärkeää oppimisen arvioinnin näkökulmasta on myös tiivis yhteistyö kotien kanssa. Kokkolan perusopetuksessa opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Niitä hyödynnetään opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.

Arvioinnin kohteet ovat oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen. Arviointi ja palautteen antaminen oppilaille perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin ja niitä on paikallisesti tarkennettu, jotta voimme toteuttaa suunnitelmallista ja yhtenäistä arviointikulttuuria. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.

Lukuvuoden aikaista arviointia ovat jatkuva formatiivinen arviointi, itse- ja vertaisarviointi, ohjaava palaute sekä arviointikeskustelut. Arviointikeskusteluissa läsnä ovat oppilas, huoltaja ja opettaja. Arviointikeskustelut ovat tärkeitä kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta. Kokkolan perusopetuksessa vuosiluokilla 1-6 arviointikeskusteluja järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Vuosiluokilla 7-8 arviointikeskusteluja järjestetään yhden kerran lukuvuoden aikana. Yhdeksännen vuosiluokan aikana opinto-ohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ja keskusteluun pyydetään tarvittaessa huoltaja mukaan.

Vuosiluokilla 1-6 arviointikeskustelut toteutetaan syksyllä ennen viikkoa 42 ja keväällä ennen viikkoa 9. Vuosiluokilla 7-8 arviointikeskustelu toteutetaan ennen viikkoa 9. Arviointikeskustelut pohjautuvat oppilaan itsearviointiin, huoltajan näkemyksiin ja opettajan arvioon oppilaan oppimisesta. Vuosiluokkien 1-6 ensimmäisessä arviointikeskustelussa tavoitteena on muodostaa oppilaan vahvuuksien kautta tavoitteet lukuvuoden aikaiselle oppimiselle yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Toisessa arviointikeskustelussa tavoitteena on arvioida oppilaan tavoitteissa edistymistä sekä pohtia yhdessä, miten oppilas voi itse vaikuttaa koulutyössä onnistumiseen. Arviointikeskustelujen järjestämisessä on poikkeus nivelvaiheiden eli toisen vuosiluokan ja kuudennen vuosiluokan kohdalla. Tällöin toinen arviointikeskustelu järjestetään vasta lukuvuoden lopulla.

Lukuvuoden päätteeksi oppilaille annetaan lukuvuositodistus,  joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Vuosiluokilla 1-5 arviointi on sanallista. Vuosiluokkien 6-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Valinnaisaineet arvioidaan vuosiluokilla 4-6 asteikolla hyväksytty-hylätty suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Sivun alkuun

Päivitetty 4.9.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta