Olet tässä

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 ja uudistettu luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista on otettu käyttöön 1.8.2020. 

Arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää:

  • ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi)
  • Määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetu tavoitteet (summatiivinen arviointi).


Arvioinnin yleiset periaatteet: 

  • Arviointi on yhdenvertaista
  • Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta 
  • Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista
  • Arviointi on monipuolista 
  • Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin 
  • Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset 


Arvioinnin kohteet ovat oppiminen ja osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen. Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi liittyy oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia ja se perustuu eri oppiaineissa asetettuihin työskentelytaitojen tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Kokkolan perusopetuksessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. 

Arviointikeskustelut
Kokkolan perusopetuksessa vuosiluokilla 1-6 järjestetään arviointikeskusteluja lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Vuosiluokilla 7-8 yhden kerran ja yhdeksännen vuosiluokan aikana opinto-ohjaaja keskustelee oppilaan kanssa. Arviointikeskusteluissa läsnä ovat oppilas, huoltaja ja opettaja. Arviointikeskustelut ovat tärkeitä kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta. 

Vuosiluokilla 1-6 arviointikeskustelut toteutetaan syksyllä ennen viikkoa 42 ja keväällä ennen viikkoa 9. Vuosiluokilla 7-8 arviointikeskustelu toteutetaan ennen viikkoa 9. 


Lukuvuositodistus
Lukuvuoden päätteeksi jokaiselle oppilaalle annetaan lukuvuositodistus (9. vuosiluokalla päättötodistus), joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. 

Vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista. Vuosiluokkien 4-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Valinnaisaineet arvioidaan vuosiluokilla 4-6 asteikolla hyväksytty-hylätty suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Sivun alkuun

Päivitetty 6.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta