Du är här

Stöd för lärande och skolgång

Enligt lag om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela grundskoltiden vid sidan av läroplansenlig undervisning få elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår.

En elev kan behöva tillfälligt eller långvarigt stöd i studierna och skolgången. Behovet av stöd kan variera från lindrigt till mer omfattande, eller eleven kan behöva flera olika former av stöd samtidigt. Skolan ska stödja eleven med olika former av stöd beroende av svårigheternas slag och omfattning. Stödformerna är till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, elevvårdstjänster, biträdestjänster o.s.v.

Det stöd som eleven får ska vara flexibelt, planerat på lång sikt och föränderligt i enlighet med behovet.  Formerna av stöd ska användas enskilt eller tillsammans för att komplettera varandra. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs. Det stöd som eleven ska ges delas in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. På alla nivåer av stöd kan alla former av stöd tillämpas, utom specialundervisning som ges i enlighet med ett beslut om särkilt stöd. (källa: UBS)

 
 

Upp

Uppdaterad 23.4.2014 | Skicka respons | Skriv ut