Du är här

Övervakning av tobakslagen

I tobakslag (549/2016) föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. Syftet med lagen är att användningen av tobaksprodukter, som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende, ska upphöra.

Den allmänna övervakningen av tobakslagen hör till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, den regionala övervakningen till regionförvaltningsverk och den lokala övervakningen till kommunernas hälsoskyddsmyndigheter.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar att tobakslagen följs i förplägnadsrörelser och i utrymmen som är öppna för allmänheten, bl.a. i daghem, skolor, bibliotek och övriga offentliga utrymmen. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar tobakslagen på arbetsplatserna.

Enligt tobakslagen är det förbjudet att ha tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor och deras varumärken framlagda vid detaljförsäljning  av tobaksprodukter.

Med synlighållande avses i praktiken att avsiktligt ha tobaksförpackningar eller deras varumärken och produktnamn framme så att kunderna kan se dem.

Tilläggsuppgifter om tobakslagens övervakning finns på Valviras hemsidor.

Upp

Uppdaterad 10.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut