Olet tässä

Lintutornit ja -lavat

Kokkolan monipuoliseen linnustoon pääsee tutustumaan parhaille lintupaikoille rakennetuista lintutorneista, lintulavoista ja lintupiiloista. Kevät ja syksy on parasta aikaa lintuhavaintojen tekemiseen. Lintujen pesimäkausi 15.4.-31.7. pitää huomioida lintujen pesimäalueilla liikuttaessa.

Harjukari

Harjukarin lintutorniHarjukarin 2-tasoinen lintutorni sijaitsee Marinkaisten kylässä meren rannalla metsän reunassa. Tornin pysäköintialue on Kipponpauhantien varrella. Alueen laaja matala ranta niittyineen ja lieterantoineen sekä laajat peltoaukeat ovat Keski-Pohjanmaan tärkeimpiä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja. Seudun lintulajisto on erittäin monipuolinen käsittäen varsinkin vesilintuja, kahlaajia ja päiväpetolintuja. Harvinaisista lajeista on lukuisia havaintoja. Tornin läheisyydessä on laavu, jossa on nuotiopaikka ja penkit. Alue kuuluu Vattajanniemen Natura 2000 -alueeseen ja Keski-Pohjanmaan tärkeisiin linnustokohteisiin. Sijainti kartalla.

Harrinniemi

Harrbådan lintutorniHarrbådan lintutorni sijaitsee Harrinniemen länsirannalla pensaikkovyöhykkeen ja ruovikon rajalla. Torni on noin 4 metriä korkea ja sinne sopii kerrallaan jopa 15 henkeä. Lintutornille on opasteet Harrinimen majakan viereiseltä pysäköintialueelta, jossa on myös infotaulu karttoineen. Lintuvesialue on pinta-alaltaan 236 ha. Rummelö-Harrbådan alue on linnustoltaan yksi Kokkolan monipuolisimpia, myös harvinaisia lajeja tavataan usein. Sijanti kartalla.

Hietanokka

Hietanokan lintutorniHietanokan lintutorni sijaitsee Laajalahden uimarannan läheisyydessä. Tornille on opastus pysäköintialueelta. Lintutorni on kolmetasoinen ja 11 metriä korkea. Laajalahti kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Laajalahti on erittäin arvokas vesi- ja rantalintujen pesimäalue. Laajoissa ruovikoissa on Kokkolan varmin paikka tavata mm. partatimaleita ja kuulla kaulushaikaroita tai luhtakanoja. Muuttoaikoina linnusto on runsas ja monilajinen. Hietanokan tornilla aamupäivän auringon vastavalo häiritsee jonkin verran näkyvyyttä. Sijainti kartalla.

Laajalahden lintutorni ja lintupiilo

Laajalahden lintutorniLaajalahden lintutorni ja -piilo sijaitsevat pysäköintialueelta lähtevän luontopolun (3,5 km) varrella. Torni on kaksikerroksinen. Vesilintujen tarkkailuun torni on maan kohotessa jäänyt melko kauas vesialueesta, pesivien ja erityisesti muuttavien lintujen tarkkailuun se soveltuu hyvin. Piilo on ruovikon ja vesialueen rajassa ja sieltä voi tarkkailla ja valokuvata lintuja häiritsemättä niitä. Piilolle menevällä pitkospuuosuudella on myös katselulava. Metsähallitus hoitaa Laajalahdella noin 40 ha rantaniittyjä laiduntamalla ja lintutorneista voi nähdä vilauksen jyhkeästä ylämaankarjasta. Lintutorni ja lintupiilo kartalla. 

Isokari

Isokarin lintutorniIsokari eli Friisinsaari sijaitsee Ykspihlajanlahden lounaisrannalla. Lintutorni sijaitsee saareen kulkevan pengertien päässä pysäköintialueen vieressä. Lintutornista on hyvät näkymät koko Ykspihlajanlahdelle. Ykspihlajanlahden linnusto edustaa tyypillistä rehevähkön merenlahden lajistoa. Muuttoaikana torni soveltuu muuttolintujen seurantaan. Tornilta alkaa reheväkasvustoisen saaren kiertävä luontopolku (0,8 km), joka soveltuu osin myös liikuntarajoitteisille. Polun varrella on näköalatasanne ja pöytä/penkit. Sijainti kartalla.

Jussinpauha

Karipolun lintutorniMatala lintutorni sijaitsee ruovikkoisen fladan läheisyydessä Vattajanniemellä. Tornille pääsee Karipolkua pitkin: pohjoisesta  uimarannalta matkaa reilu kilometri ja etelästä Kilpipakasta noin 6 km. Tornille pääsee myös Ohtakarintieltä Vatunginjärven länsipuolelta lähtevää polkua pitkin. Tornin läheisyydessä on laavu, nuotiopaikka ja Vatunginjärven luontopolku. Tornista voi havainnoida fladan ranta- ja vesilintuja ja alueen metsälinnustoa. Sijainti kartalla. 

Lahdenkrooppi


VartiotorniPuolustusvoimien teräksinen vartiotorni Vattajalla sijaitsee Lahdenkroopin järven eteläpuolella merenrannan läheisyydessä. Tornia voi käyttää myös lintujen tarkkailuun muulloin kuin puolustusvoimien ammuntojen aikana. Lahdenkroopissa on laidunnettuja matalia rantaniittyjä ja niille tyypillistä pesimälajistoa. Muuttoaikana tornista voi seurata sekä merellä muuttavien että pikkulintujen muuttoa. Tornin läheisyydessä on laavu, käymälä ja paikoitusalue. Vattajan alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon.
Sijainti kartalla. 

Ohtakari

Ohtakarin näkötorniNäkötorni sijaitsee Ohtakarin saarella Maapäässä. Torni ei sovellu ahtautensa vuoksi kovin hyvin muuton tarkkailuun. Tornin juurelta lähtevä Ohtakarin luontopolku kiertää saaren. Saari on monipuolinen linnustoltaan, myös harvinaisia lajeja tavataan usein. Saari on tunnettu erinomaisena merimuuton tarkkailupaikkana. Luoteiskärjen rannoilla on hyvät mahdollisuudet lintujen tarkkailuun. Vattajan dyynit kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, Ohtakari Vattajan FINIBA-linnustokohteisiin.
Sijainti kartalla.

Rummelö

Rummelön lintutorniRummelön lintutorni sijaitsee Villa Elbasta lähtevän luontopolun varrella. Luontopolun varrella ruovikossa on myös havaintolava. Tornille pääsee myös Harrinniemeen johtavan tien varrella olevan infotaulun luota. Lähtöpisteillä on infotaulut karttoineen. Torni on noin 4 metriä korkea ja sinne sopii kerrallaan noin 15-20 henkeä. Rehevissä, lehtomaisissa rantametsissä on runsaasti pikkulintuja, mutta parhaimmillaan torni on rantalietteillä levähtävien ja ruokailevien kahlaajien ja vesilintujen tarkkailussa. Sijainti kartalla.


Tankar


Tankarin lintutorniTankarin majakkasaari sijaitsee avomeren äärellä  noin 18 km Kokkolan keskustasta luoteeseen. Lintutorni on saarta kiertävän luontopolun varressa pohjoiskalliolla , tornin vieressä on linnustoa esittelevä infotaulu. Tornista pääsee seuraamaan ulkomeren muuttolintuja ja avoimen kalliomaaston ja saariston pesimälinnustoa. Saaren linnusto on muuttoaikoina monipuolinen ja harvinaisiakin lajeja tavataan taajaan. Tankarissa on tavattu lähes 260 lintulajia ja vuodesta 1972 lähtien toimineella Tankarin lintuasemalla rengastetaan tuhansia lintuja keväisin ja syksyisin. Saari kuuluu Luodon saariston Natura 2000 -alueeseen. Sijainti kartalla.
 

Trullevi

Kalasataman lintutorniLintutorni sijaitsee aallonmurtajalla Trullevinniemen kärjen kalasatamassa. Tornista aukeaa hyvä näkymä avomerelle ja sieltä voi seurata keväisin ja syksyisin joskus vilkastakin merilintujen muuttoa. Alue pysyy sulana myöhäissyksyyn ja sulaa aikaisin keväällä, mikä pidentää merilintujen tarkkailujaksoa lähes ympärivuotiseksi. Trullevin ulkoilureitti kulkee tornille saakka. Kalasatamassa on nuotiopaikka, käymälä ja veneenlaskupaikka. Sijainti kartalla. 

Vattaja

Vattajan lintutorniLintutorni sijaitsee Vattajanniemen kärjessä avoimen hiekkarannan ja avomeren tuntumassa Ohtakarin pengertien tyvellä. Torni on 14 metriä korkea ja soveltuu erinomaisesti muuttolintujen tarkkailuun. Varsinkin merilintujen muutto on ajoittain vilkasta ja pikkulintumuutto Ohtakarin saareen kulkee molemmin puolin tornia. Ajoittain rantalietteillä on mukavasti kahlaajia. Huomioitava Puolustusvoimien ammunnoista johtuvat rajoitukset. Sijainti kartalla.

Villa Elba

Villa Elban lintutorniLintutorni sijaitsee Villa Elban nuorisokeskuksen vieressä Rummelön lintuvesialueen rajalla. Torni on yksitasoinen ja se soveltuu myös liikuntarajoitteisille (invaluiska). Tornista on hyvät näkymät koko Kaustarinlahdelle ja avomerelle saakka. Alueelle ovat tyypillistä matalat vesialueet, lieterannat, laajat rantaniityt, ruovikot ja rehevät lehtimetsät. Alueen arvokkainta luontoa edustaa monimuotoinen linnusto. Alue on lepäilevien muuttolintujen, erityisesti vesilintujen ja kahlaajien suosiossa. Sijainti kartalla.

Vändören

Öjan näkötorniVändörenin näkötorni sijaitsee Öjan pohjoisosassa Bergölandetissa. Torni on 12 metriä korkea, portaat ovat jyrkät ja ylätasanne on kapea, joten se soveltuu vain muutaman henkilön käyttöön yhtäaikaisesti. Öjan ulkoilureitti Saaristopolku kulkee näkötornin kautta. Tornista voi nähdä metsälinnuston lisäksi monia saariston lintulajeja. Näkymät avomerelle asti. Sijainti kartalla. 

Sivun alkuun

Päivitetty 19.5.2014 | Lähetä palautetta | Tulosta