Olet tässä

Maisematyölupa

Maisematyölupa vaaditaan:


• asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
• alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle on yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen takia niin määrätty
• kun kyseessä on puiden kaataminen asemakaavassa istutettavaksi määrätyllä alueella
• kun kyseessä on katutilassa tai muussa julkisessa kaupunkiympäristössä näkyvä puuyksilö
• kun kyseessä on harvinainen puulaji
• kun kyseessä on maisemaa muuttava maanrakennustyö

Maisematyölupaa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupahakemuksessa tulee kertoa, mistä toimenpiteestä on kyse. Mikäli lupahakemus koskee puiden kaatoa, tulee ilmoittaa kaadettavien puiden perustiedot, kuten puulajin, rungon ympärysmitan, arvion puun korkeudesta ja perustelut kaatamiselle.

Maisematyölupahakemukseen tarvitaan seuraavia liitteitä:


• asemapiirros, josta käy riittävällä tarkkuudella ilmi hakemuksen kohteena olevat puut ja niiden lajit
• naapurien kirjallinen kuuleminen
• mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö, tulee liitteenä olla vielä kyseessä olevan yhtiön hallituksen päätös puiden kaatamisesta
• jos hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, tarvitaan liitteeksi kaupparekisteriote

Muita valinnaisia liitteitä voi olla:
• Puiden kuntotutkimukset, puunhoidon asiantuntijalausunto tai valokuvat kohteena olevista puista.


Maisematyölupaa ei vaadita, kun kyseessä on:


• Yleis- tai asemakaavan toteuttamisen kannalta tarpeelliset työt, kuten mm. kunnallistekniset työt ja liikenneväylien rakentaminen
• Myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittaminen ja vaikutukseltaan vähäinen toimenpide
• Toimenpide, joka perustuu maantielain (503/2005) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan
• Maa-ainesten ottamiseen ei sovelleta maisematyöluvan säännöksiä, jos toimenpiteeseen tarvitaan jo maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa
• Vaikutukseltaan vähäinen toimenpide

Mikäli et ole varma vaaditaanko maisematyölupa, tulee sinun pyytää maisematyölausunto Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lausunto on maksuton.

Liitteinä maisematyölausuntohakemuksessa tulee olla:


• asemapiirros (mikäli koskee puiden kaatoa, tulee osoittaa puiden sijainti tontilla)
• valokuva kaadettavista puusta/puista
• naapurien kirjallinen kuuleminen
• kirjallinen kuntoarvio, mikäli sellainen on (tarvittaessa viranomainen voi edellyttää kuntoarvion laatimista päätöksenteon pohjaksi)
• mikäli lausunnon pyytäjä on asunto-osakeyhtiö, tulee liitteenä olla vielä kyseessä olevan yhtiön hallituksen päätös puiden kaatamisesta

Sivun alkuun

Päivitetty 23.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta