Olet tässä

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla

Kiinteistöltä voidaan kaataa puita ilman maisematyölausuntoa tai maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Kaadettavien puiden on sijaittava kaatajan omistamalla kiinteistöllä.
2. Kiinteistö ei sijaitse Mäntykankaan, Kirkonmäen ja Honkaharjun alueella (Mäntykankaalla, Kirkonmäellä ja Honkaharjulla toimenpiteen vähäisyys arvioidaan pääsääntöisesti erikseen maisematyölausunnolla).
3. Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
4. Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
5. Puut eivät saa olla maisemallisesti merkittäviä tai alueella harvinaisia, jolloin niiden häviäminen köyhdyttää ja muuttaa ympäristöä oleellisesti.
6. Puita kaadetaan enintään 1/3 tontin puiden kokonaismäärästä ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään 2/3 kokonaismäärästä täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kuin kaadetut.

Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.

HUOM! Lintujen pesäpuita ei saa kaataa 15.4.-31.7. välisenä aikana. Puita ei saa myöskään kaataa alueilla, joilla tunnetaan liito-oravan liikkumisyhteys tai jos kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepakon käyttämä kolo, pönttö, tai risupesä. Liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman eri päätöstä.

Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin kaatamista varten tulee pyytää vähintään kaupunkiluvituksen lausunto toimenpiteen vähäisyydestä (maisematyölausunto). Jos toimenpidettä ei kaupunkiluvituksessa voida katsoa vähäiseksi, tarvitaan toimenpiteelle maisematyölupa. Maisematyölausunto ja maisematyölupa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.5.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta