Olet tässä

Maa-aineslupa

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa.

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei

  1. ainesten ottaminen ole kaivoslakiin (621/2011) perustuvaa ainesten ottamista;
  2. rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan; eikä
  3. sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (587/2011) mukaan vaaditaan Aluehallintoviraston lupa.

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kallio- ja kiviaineksen murskaaminen saattaa lisäksi edellyttää ympäristölupaa toiminnalle. 

Mikäli murskaamon toiminta-aika on yli 50 vrk, on toiminnalle haettava myös ympäristölupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maa-aines- ja ympäristölupa käsitellään yhteiskäsittelyssä ja niistä annetaan yksi päätös. Lyhytaikaisesta murskaustoiminnasta on säädetty Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (19 §). 

Ilmoittamisvelvollisuus

Maa-aineslupa

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31 päivänä lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Tiedot tulee toimittaa sähköisesti Notto-tietojärjestelmän kautta.

Kotitarveotto

Maa-aineslain 4 § 2 momentin mukaan maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen.

Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus.

Pohjavesialueilla kotitarveotossa noudatetaan samoja suojakerrospaksuuksia kuin lupa-alueillakin. Suojakerrospaksuus on neljä metriä ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella.

Sivun alkuun

Päivitetty 19.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta