Du är här

Marktäktstillstånd

För tagande av marksubstans i kommersiellt syfte behövs tillstånd för marktäkt.

Marktäktslagen tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring eller förädling på platsen, om inte

1. täktverksamheten baserar sig på gruvlagen (621/2011);

2. tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på ett tillstånd av en myndighet eller en plan som godkänts av en myndighet,

3. sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket det enligt vattenlagen (264/1961) krävs tillstånd av regionförvaltningsverket.

Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Krossning av berg- och stensubstanser kan dessutom förutsätta miljötillstånd för verksamheten.

Om krossning pågår över 50 dygn måste för verksamheten också ansökas om miljötillstånd av kommunens miljöskyddsmyndighet. Marktäkts- och miljötillståndet behandlas tillsammans och bara ett beslut ges om dem. I miljöskyddsbestämmelserna för Karleby stad (19 §) finns bestämmelser om kortvarig krossningsverksamhet.

Anmälningsskyldighet

Marktäktstillstånd

Marktäktstillståndets innehavare ska årligen meddela tillståndsmyndigheten tagningens kvalitet och mängd senast den 31 januari. Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt via datasystemet Notto.

Tagande av substanser till husbehov

Enligt 4 § 2 i marktäktslagen behövs inget tillstånd om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk.

Då man avser att ta mer än 500 fasta kubikmeter marksubstans till husbehov ska substanstagaren meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens omfattning.

Vad gäller tagande av substanser till husbehov på grundvattenområden ska skyddslagrets tjocklek vara den samma som på tillståndsområden. Skyddslagrets tjocklek är 4 meter ovanför den översta observerade grundvattenytan.

Upp

Uppdaterad 19.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut