Fortsätt till innehållet
Illustration ur fågelperspektiv av idrottsparkens hybridarena, som är i planeringsfasen, samt dess närmaste omgivning.

Utvecklings­objekt

I Karleby stads livskraftsprogram 2019–2022 har följande projekt valts till stadens spetsprojekt:

Projektet KLARA – utvecklingsprojekt för Karleby spårtrafik och centrumområdet
Utvecklingen av idrottsparken/evenemangsparken
Kokkola Industrial Park, KIP
Nationalstadsparken

 • Namnet KLARA har bildats av orden “Kokkolan rata-alueet” (Karleby banområden). Projekthelheten består av flera delområden där de viktigaste gäller förbättrandet av servicenivån vid järnvägsstationens personbangård (underfart till spår 2 och 3 samt till Kosil), förbättring av riksväg 8, dubbelspår på avsnittet mellan Karleby järnvägsstation och Yxpila, Energivägens underfart, planskilda korsningar vid Norraleden samt bangårdsarrangemang i Yxpila.

 • Karleby Idrottsparks hemsidor byggs som bäst.

  Verkställande direktör Timo Sivula, tfn 045 624 5150

  Utvecklingen av idrottsparken/evenemangsparken utgår från översiktsplanen som godkändes av stadsfullmäktige år 2018. På området planeras en s.k. hybridarena; en ny multifunktionshall där också fotbollsstadion ingår. Dessutom finns planer på att även anlägga bl.a. en högklassig evenemangspark, en träningsishall, näridrottsplats samt park- och parkeringsområden på området.

  Allmän plan, godkänd av stadsfullmäktige 2018

 • Utvecklingen av KIP-området (i vardagsspråk storindustriområdet) är en fortgående process i syfte att skapa förutsättningar för nuvarande och nya aktörer på området.

 • Miljöministeriet har den 3 juli 2020 fattat beslut om att en nationalstadspark inrättas i Karleby. Karleby är således den tionde staden som omfattas av nätverket av nationalstadsparker.

  Syftet med nationalstadsparker är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet. De är invånarnas gemensamma vardagsrum och en del av hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande. Om inrättande av en nationalstadspark bestäms i markanvändnings- och bygglagen.

  Genom inrättandet av nationalstadsparken uppmärksammas också vår stads 400-åriga historia. Nationalstadsparken i Karleby omfattar närmare 20 000 hektar, varav största delen utgörs av den mångfaldiga havsnaturen och det marina kulturarvet vid landhöjningskusten. Nationalstadsparken bevarar kulturarvet från till och med fyra århundraden av träbyggande.

  Nationalstadsparken i Karleby omfattar områden och byggnader i stadsdelarna Hakalax, Halkokari/Mustakari, Hållhagen, Tallåsen, Neristan, Beckbruket/Tullbacken, Sandstrand/Elba, Brudskär och stadskärnan i Karleby samt områden i Larsmo och Karleby skärgård.

Kontaktinformation