Fortsätt till innehållet

Hantering av avloppsvatten

Avloppsreningsverket vid Silverstensbukten

Anläggningen färdigställdes 2011 och är till processen traditionell, dvs. en s.k. simultanfällningsanläggning med tertiärbehandling där avloppsvattnet renas kemiskt och biologiskt. Processen är relativt långt automatiserad och anläggningen sysselsätter 5 personer som också svarar för opereringen av Österbottens Biogas Ab:s biogasverk på granntomten. Det genomsnittliga inflödet till avloppsreningsverket är ca 10 000m³/d. Det uppkommer varierande mängder torkat slam, i snitt 200 ton per månad.

Förbehandling 

Avloppsvattnet pumpas från inloppspumpning till gallring (max 1 400m³/h). I gallringen avlägsnas fast material samt annat grovt sediment genom att leda avloppsvattnet till hålplåtsilar (3 st.) i inloppskanalerna. Gallren tvättas med renstvättpress och transporteras rena för fortsatt behandling. Tvättvattnet återanvänds i anläggningens process.

Efter gallringen leds vattnet till sandavskiljningsbassänger (2 st. totalt 130m³) där sand i avloppsvattnet sedimenteras med hjälp av tyngdkraften. Sanden avlägsnas, tvättas och transporteras till kompostfältet invid för att användas som stödmaterial. Tvättvattnet återanvänds i anläggningens process.

I försedimenteringsbassängerna (2 st. totalt 1 480m³) avlägsnas slam från avloppsvattnet genom att sänka det ner till bottnen. Efter försedimenteringen pumpas slammet i slamförtjockare/slamsilo och vidare för slambehandling.

Luftning/Aktivslamprocess

I det försedimenterade vattnet tillsätts en alkaliseringskemikalie (tung soda) och vattnet leds för luftning. I luftningen används tre U-formade linjer (totalt 8 000m³) i vilka en levande mikrobstam, s.k. aktivt slam, bryter ner näringsämnen i avloppsvattnet. Varje linje är indelad i 7 fack som luftas styrda av kväveborttagningens effektivitet (s.k. DN-process). Det ammoniumkväve som kommer till anläggningen oxideras till nitratkväve (nitrifikation) och nitratkvävet reduceras till kvävgas under anoxa förhållanden (denitrifikation). Nitrathaltigt slam/avloppsvatten förs vid behov från nitrifikation till denitrifikation. Vid avlägsning av överskottsslam genom slamålderstyrning avlägsnas slam från luftningen för slambehandling.

Från luftningen förs vattnet till eftersedimenteringsbassänger (3 st. totalt 4 600m³) i vilka slammet som kommit med vattnet sjunker till bottnen. Slammet pumpas som s.k. returslam tillbaka till luftningen så att den aktiva slamstammen hålls så stor som möjligt.

Flotation

Den sista fasen i anläggningen, som tertiär behandling, är s.k. flotation. Flotationen består av tre linjer (totalt 350m³) med en separat blandningskammare och själva flotationsbassängen. Fällningskemikalie och polymer läggs till avloppsvattnet som leds till blandningskamrarna. I vattnet som leds till flotationsbassängen pumpas s.k. dispersionsvatten, dvs. en blandning av tryckluft och vatten, varvid suspenderade ämnen i vattnet binds vid skumskiktet som flyter upp till ytan i flotationsbassängen. Skummet samlas upp från bassängernas yta och pumpas för rötning medan det renade avloppsvattnet leds till inrättningens startkanal och vidare via utloppsröret till havsområdet utanför Karleby.