Fortsätt till innehållet

Välfärdsområdesval

Välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari 2022. Vid valet väljs 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde för en fyraårsperiod som inleds den 1 mars 2022.

Röstning på valdagen 23.1.2022

Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022. Då är de nedan nämnda röstningsställena öppna kl. 9.00–20.00.

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.

Utanför röstningsställena finns ett telefonnummer som du kan ringa om du vill rösta utomhus.

Röstningsställena i Karleby stad:

Områdets

nummer

 

Röstningsställe

 

Adress

1 Björkhagens skolsal Mårdgatan 6
2 Stenängens skola Granvägen 3
3 Hållhagens skola Beckbruksvägen 4
4 Stadshuset Salutorget 5
5 Chydenius skola Anders Chydenius gata 20
6 Villa skola Hemgårdsvägen 3
7 Rytibackens skola Rytibacksvägen 16
8 Älvdalens skola Älvdalsvägen 6
9 Halkokari skola Halkokarivägen 20
10 Storby allaktivitetshus Broändavägen 12
11 Öja skola Öjavägen 454
12 Kelviå kommundelskontor Kelviåvägen 24
13 Lochteå bibliotek Skogsåkersvägen 2
14 Maringais skola Niemivägen 2
15 Rahkonen skola Rahkonenvägen 246

 

 

 • Förhandsröstningsställen och -tider:

  Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby

  • 12–14.1.2022 kl. 9.00–19.00
  • 15–16.1.2022 kl. 10.00–16.00
  • 17–18.1.2022 kl. 9.00–19.00

  Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby

  • 12–14.1.2022 kl. 10.00–17.00
  • 15–16.1.2022 kl. 12.00–15.00
  • 17–18.1.2022 kl. 10.00–17.00

  Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå
  Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå
  Ullava kyrkbyns bibliotek, Vionojavägen 29, 68370 Ullava

  • 12– 14.1.2022 kl. 10.00–17.00
  • 15–16.1.2022 kl. 12.00–15.00
  • 17–18.1.2022 kl. 10.00–17.00

   

  Förhandsröstning vid finska beskickningar förrättas 12–15 januari 2022.

  Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen får rätt att rösta per brev i allmänna val. Mer info finns på www.vaalit.fi/brevrostning.

  Vid röstning ska man bevisa sin identitet med identitetskort eller någon annan tillräcklig utredning.

  Om man saknar ett dokument som bevisar ens identitet kan man av polisen få ett avgiftsfritt tillfälligt personkort som kan användas som identitetsbevis vid röstningen.

 • En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som enligt rösträttsregistret är hans eller hennes hemkommun. I samma hushåll boende närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) till dessa personer har möjlighet att rösta vid samma tillfälle, om kommunen i fråga är närståendevårdarens hemkommun.

  Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand per telefon eller skriftligt senast tisdagen den 11 januari 2022 före kl. 16.00. Anmälan kan också göras av någon annan person som den röstberättigade har utsett. Tidsfristen för anmälan är ovillkorlig. Om anmälan har gjorts till centralvalnämnden efter den ovan nämnda tidsfristen kan hemmaröstning inte förrättas. Anmälan ska göras per post till Karleby stads centralvalnämnd, PB 43, 67101 Karleby, eller per telefon på numret 040 806 5002/Kenneth Djupsjöbacka eller via e-post kenneth.djupsjobacka@kokkola.fi

 • Reklam inför valet är tillåtet bara på ställningar som har satts upp för detta ändamål och på godkända valreklamplatser. Valaffischeringen får inledas den 5 januari 2022.

 • Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. I enlighet med detta är de övriga viktiga datumen vid valet följande:

  • kampanjtiden börjar 23.7.2021
  • invånarantalet i välfärdsområdet 31.8.2021 bestämmer välfärdsområdesfullmäktiges storlek
  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde) 3.12.2021
  • kandidatansökningar ska lämnas in senast 14.12.2021 före kl. 16
  • fastställande av kandidatuppställningen (inklusive kandidatnumren) 23.12.2021
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 11.1.2022
  • anmälan till hemmaröstning är öppen till 11.1.2022 kl. 16
  • förhandsröstning utomlands 12–15.1.2022
  • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022