Fortsätt till innehållet

Utvecling av yrkeskompetens

Utvecklingen av personalens yrkeskompetens stöds aktivt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Man ordnar både gemensamma och enhetsvisa utbildningar kring teman som är viktiga och aktuella för småbarnpedagogiken och undervisningen. Utvecklingsplanen för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning samt nationella insatsområden styr utvecklingen av kompetensen och utbildningarnas teman. Personlig kompetensutveckling stöds i mån av möjlighet. Utvecklingssamtalet som förs årligen med chefen är ett viktigt led i fastställandet av det personliga utbildningsbehovet.

Utvecklingen av yrkeskompetensen och ordnandet av fortbildning samordnas centraliserat av tjänster för småbarnspedagogik och undervisningstjänster. Inom tjänster för småbarnspedagogik samordnas verksamheten av utvecklingskoordinatorn inom småbarnspedagogik. Verksamheten i de finska skolorna samordnas av utvecklingskoordinatorn för undervisningstjänster och i de svenska skolorna av chefen för svenska undervisningstjänster.

Personalens anvisningar och blanketter finns i intra.

 

Mentorsverksamhet

I Karleby vill man inom tjänster för småbarnspedagogik och undervisning stödja både nya anställda, som är i början av sin karriär, och mera erfarna anställda genom att erbjuda dem möjlighet att delta i kamratmentorskap. I Karleby ordnas mentorsverksamhet i form av gruppmentorskap.

Genom mentorsverksamheten erbjuds verktyg att förstå den egna skolgemenskapens yrkesmässiga relationer, växelverkan och skolans verksamhetskultur. Förutsättningarna för en engagerande och resultatrik växelverkan mellan medlemmarna i mentorsgruppen är öppenhet, ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt samt en konstruktiv dialog. Målet är att upptäcka positiva lösningar och den etiska utgångspunkten är ömsesidig hjälp. Under verksamhetsåret/läsåret ordnas ungefär fem möten.

Samtliga anställda informeras om mentorsverksamheten i början av läsåret.