Fortsätt till innehållet

Ändringar i Anders Chydenius gatans trafikarrangemang vid Centralplan från och med måndag 23.8

Körleden på Centralplans sida av Anders Chydenius gata stängs för trafik måndag 23.8 på grund av att dagvattenledningen förnyas på avsnittet Gustav Adolfsgatan – Parkgatan. Arbetet väntas pågå i flera veckor.

De som kör från Idrottsgården mot Tallåsen bör välja en annan körrutt senast vid trafikljuset vid korsningen av Gustaf Adolfsgatan och Anders Chydenius gata.