Fortsätt till innehållet

Hur påverkar elavbrott vattentillförseln?

På Karleby Vattens verksamhetsområde fungerar vattendistributionen under korta elavbrott. Vattentillförseln avbryts inte, men vattentrycket från kranen kan vara mindre.

Hur ska jag göra under elavbrott?

Vid elavbrott är det viktigt att minimera vattenanvändningen, till exempel när det gäller dusch och toalett. På så sätt kan man undvika bräddningar och översvämningar i fastigheter om avloppsvattenpumparna inte fungerar under elavbrottet. Under elavbrott får man inte pumpa avloppsvatten från fastigheter till avloppsnätet med hjälp av reservkraft.

Till vad behövs el i vattenförsörjningen?

När rent kranvatten distribueras behövs el till tagning av råvatten, behandling av vattnet till hushållsvatten och till att pumpa vatten i vattenledningsnätet till konsumenterna. Avloppsvattnet leds oftast självdragande från fastigheten till avloppet och i avlopp med naturligt fall men för ledning av avloppsvatten i avloppsnätet till avloppsreningsverket behövs också eldrivna pumpar. El behövs också för en effektiv hantering av avloppsvatten.

Annat att beakta:

När det är köldgrader kan vattenledningarna och vattenmätarna frysa om de finns i utrymmen där temperaturen kan sjunka under noll. Bästa sättet att förhindra detta är att isolera vattenrören väl och att hålla vattenmätarutrymmet varmt.

Fastän det vattenledningsvatten som distribueras är av god kvalitet bör fastighetsägarna se till att inte vattnets temperatur i bruksvattensystemet sjunker så mycket på grund av energisparåtgärder att omständigheterna blir gynnsamma för legionellabakterier. Om legionellabakteriehalten ökar i vattensystemet och blir skadlig för hälsan kan detta i värsta fall orsaka svår lunginflammation om man exponeras för bakterierna via inandningsluften. Man kan hindra att legionellabakteriehalten ökar i vattensystemet genom att sörja för att det varma vattnets temperatur alltid är minst 55°C i hela vattensystemet.