Fortsätt till innehållet

Många svarade på enkäten om återvinningsstationens placering

Närmare 1 300 Karlebybor framförde i september sin åsikt i enkäten om var återvinningsstationen ska placeras. Resultatet av enkäten behandlas på utredningsarbetsgruppens följande sammanträde. Utredningsarbetsgruppens arbete fortsätter med avgränsning av alternativa platser och en närmare jämförelse av platserna.

Svararna röstar för nuvarande plats eller närbelägna Kosillgränden

Hälften av svararna ansåg att nuvarande platsen är den bästa för återvinningsstationen. Kosillgränden bredvid nuvarande platsen understöddes av 13 % av svararna. Strandvallens och Topparbacken I:s områden kom på tredje plats.

I enkäten var det också möjligt att fritt kommentera saken. I svaren betonades stadsinvånarnas oro för att nedskräpningen ökar i miljön och vid ekopunkterna om återvinningsstationen flyttas från nuvarande plats. Av svaren framgick också billösa användares oro för tillgängligheten gående eller med cykel. Återvinningsstationen fick i enkäten rikligt med positiv respons bland annat vad gäller tillgängligheten, bra service och avgiftsfrihet. Utmaningar för den nuvarande platsen upplevdes vara att platsen är trång, trafikarrangemangen till Södra leden och att det bildas köer under de mest brådskande tiderna.