Fortsätt till innehållet

Renoveringen av Kieppi blir färdig, museet öppnas hösten 2022

Renoveringen av Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, som fick svåra skador i branden i januari 2019, har framskridit enligt planerna. Arkitektbyrå Jorma Teppo Oy har varit huvudprojekterare i det omfattande renoveringsprojektet, ingenjörsbyrå Putkonen Oy har ansvarat för konstruktionsplanerna, VVS-ingenjörsbyrå Mäkelä Oy har ansvarat för VVSA-planeringen och Hannu Seppälä Tmi för elplaneringen. Byggnaden överläts till användaren den 9 december 2021.

Flyttningen av Kieppi och inredningen av lokalerna inleds redan i december. De nya utställningsvitrinerna levereras under våren men utställningarna kan delvis byggas redan före det. Målet är att det förnyade naturhistoriska museet öppnas under hösten 2022. Tidpunkten preciseras ytterligare i och med att byggtidtabellen för museikvarterets gårdsområde preciseras. Kieppi ansöker också om finansiering för att utvidga sina geologiska utställningar till museets gårdsområde.

Kieppi fick i samband med renoveringen moderna personalutrymmen, ljudåtervinning och ny utställningsbelysning. Utrymmet som används för verkstäder och föreläsningar kan stängas vid behov för övriga kunder, vilket möjliggör att föreläsningar och möten kan ordnas under museets öppettider. I byggnadens timmerdel har den största förändringen skett på byggnadens övervåning som helt och hållet har omvandlats till ett uppvärmt utrymme. På grund av ändringarna i mellanbjälklaget ökade rumshöjden på övervåningen och därför kan övervåningen utnyttjas bättre än tidigare inte bara som förrådsutrymme utan också som arbetsrum.

Brand i januari 2019

Branden som fick sin början i ett elskåp orsakade svåra skador på byggnaden med timmerstomme från 1823. Byggnaden som ursprungligen byggdes till köpmannafamiljehem har också varit en handelsbod. Senare har lokalerna använts för bageri- och kaféverksamhet. Karleby stad har ägt byggnaden sedan 1951 och till en början användes byggnaden som barnkrubba.

Branden bröt ut i det kulturhistoriskt värdefulla museikvarteret på morgonnatten den 29 januari 2019. Det automatiska brandlarmet startade kl. 3.00. När brandkåren nådde fram kl. 3.06 hade eldsvådan eskalerat till fullskalig brand. Branden var släckt kl. 8 på morgonen. Byggnadens andra våning skadades svårt i branden. Branden kunde begränsas till museets äldre del men tilläggsdelen fick också svåra rök- och vattenskador. De flesta av det naturhistoriska museets utställningar kunde räddas i samband med släckningsarbetena, men rengöringen av specimen krävde flera månaders arbete.

Utmanande rekonstruktion av byggnad som ska skyddas

Timmerbyggnaden från 1823 är skyddad i den gällande detaljplanen och renoveringen av Kieppis byggnad har krävt noggrann planering och omfattande samarbete mellan olika experter. K.H. Renlunds museums utlåtande om byggnadens kulturhistoriska värden har styrt ombyggnaden från början till slutet.

Planeringen av renoveringen inleddes genom att utarbeta en byggnadshistorisk utredning. Byggnaden täcktes under skyddskonstruktionen och det bidrog till att säkerställa kvaliteten på renoveringen. Timmerkonstruktionen laserskannades, stomkonstruktionernas renhet fastställdes med en mikrobutredning och möjligheterna att bevara nedervåningens trätak undersöktes. Avsikten vara att gamla material bevaras i så stor utsträckning som det är möjligt.

Förutom utredningen behövdes många tillstånd: undantagstillstånd, rivningslov och bygglov. Undantagstillstånd söktes hos byggnadstillsynen 13.3.2020. Tillståndet beviljades i maj och då söktes också rivningslov. Bygglov beviljades i oktober. Byggnadens timmerstockar revs och återuppbyggnaden inleddes den 19 oktober 2020 med arkeologiska utredningar. Byggnadsgrunden förstärktes och nya stomlinjer grävdes på insidan av den gamla stenfoten under övervakning av en arkeolog. 80 procent av de ursprungliga ytterdelarna, inklusive fönster och brädfodringar, kunde återuppbyggas med hjälp av rekonstruktion i den nya timmestomkonstruktionen. Det utmanande objektet färdigställdes i december 2021.

Kieppis samlingar undgick det värsta

Arbetet för att rädda det naturhistoriska museets samlingar inleddes i samarbete med räddningsverkets personal redan under släckningsarbetet. Efter släckningen försökte man minimera brandskadorna och rengöra ytorna i de lokaler som bevarats samt kartlägga tillfälliga lokaler. Naturspecimen packades och flyttades till de tillfälliga lokalerna under februari-mars. Några specimen kunde ännu räddas under hösten i samband med röjningsarbetena i den skadade timmerbyggnaden.

En del av de specimen som förvarats på timmerbyggnadens övervåning förlorades i branden. Av Veikko Salkios naturaliesamling förlorades sammanlagt över 400 specimen (ca 16 %); ca 20 procent av hjortdjurens skall- och hornsamling och över 60 procent av samlingen av fångstredskap. Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilssamling klarade sig däremot nästan helt utan skador i branden.

Mer information: byggnadschef Veli-Matti Isoaho, tfn 044 780 9325 och museipedagog Mari Mäenpää, tfn 040 806 8282