Fortsätt till innehållet
Sahakatu 7, ilmakuva pohjoisen suunnalta

Karleby stad säljer genom slutet auktionsförfarande byggnaderna på adressen Såggatan 7

Karleby stad säljer genom slutet auktionsförfarande byggnaderna på adressen Såggatan 7, 67900 Karleby. Fastighetsbeteckning: 272-45-2-6. Byggnaderna ligger på stadens arrendetomt. Närmare uppgifter finns i meddelandets bilagor. Lösöre ingår inte i handeln. Objektet har hyrts ut till utgången av 2022.

Bakrundsinformation

Byggnaderna på Såggatan 7 ligger i ett traditionskvarter på ett detaljplaneområde och de har anvisats skyddsbeteckningen SR. Detaljplanen har vunnit laga kraft 11.7.2018. Området har alltså bedömts ha kulturhistorisk betydelse och också byggnaderna har särskilt värde.

Huvudbyggnaden på Såggatan 7 har kallats Matruusi Hammarin talo eller Tuomisen talo och har uppförts troligen i slutet av 1800-talet vid Pottstranden. Byggnaden har byggts ut i dess södra gavel efter 1895. 1917–1922 fungerade huset som Gamlakarleby Rederi Ab:s kontor och efter att bolaget försattes i likvidation köptes den av släkten Tuominen. Staden tvångsinlöste fastigheten 1972 och den har varit uthyrd sen dess.

K.H. Renlunds museum har dokumenterat objektet i november 2021. Huset är särskilt väl bevarat till sin konstruktion och interiören är från början av 1900-talet. I byggnaden kan man exceptionellt väl urskilja olika skikt från slutet av 1800-talet till 1972 då fastigheten löstes in. De senaste årtiondena har byggnaden inte moderniserats eller sanerats och därför har gamla kulturskikt inte förstörts. De delar av huset som tekniskt sett kräver mest är taket, uppvärmningssystemet samt elektrifieringen. De inre och yttre ytorna kräver genomgående iståndsättning med beaktande av principerna för sparande reparation.

Objektets skick har inte granskats och säljaren har meddelat all tillgänglig information om objektet. Objektet säljs i dess nuvarande skick utan utredning av dess skick. Köparen har inte rätt att åberopa något sådant som säljaren inte har berättat eller låtit bli att berätta.

 • Byggår: enligt uppskattning på 1890-talet
 • Våningsyta: 286 m² (ingen kontrollmätning gjorts)
 • Plan: YP / traditionskvartersområde, SR / byggnad som ska skyddas
 • Tomt: 272-45-2-6
 • Tomtens storlek: 3655 m²
 • Tomtens byggrätt är 1 096 m2-vy, varvid tomtens värde är 44 793 euro och årsarrendet 2 239,65 euro (5 % av värdet).
 • Anslutningar: el
 • Uppvärmningsform: kakelugnar i en del av rummen, men de har inte använts.

Av tomtens våningsyta har använts sammanlagt ca 635m² (542 m² huvudbyggnad och 93 m² ekonomibyggnad). Tomten är 3 655 m² till storleken och dess exploateringstal är 0,30. Alltså är byggrätten på tomten 1 096 m² och av det har använts 635 m². Den återstående byggrätten är ca 461 m².

Köparen svarar för överlåtelseskatt som handeln medför.

Visning av objektet:

 • Fr 29.4.2022 kl. 17.00 – 18.00
 • Fr 13.5.2022 kl. 17.00 – 18.00

Förfrågningar på vardagar kl. 9:00-15:00 Karleby stad / lokalitetssekreterare Outi Wikström, tfn 040-8065 213 eller outi.wikstrom@kokkola.fi

Ett slutet auktionsförfarande och försäljningsvilkor

De deltagare som har valts på basis av de planer som förevisats i meddelandet om deltagande, bjuds in separat till ett slutet auktionsförfarande

Anbudsgivarna ska lämna in en skriftligt plan om fastighetens planenliga användningsändamål, reparationsåtgärder samt en uppskattning av projektets finansiering.

Meddelande om deltagande inklusive planer ska sändas senast 20.05.2022 kl. 16 per e-post till adressen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi eller med post till adressen Karleby stad / Lokaliteter, PB 43, 67101 Karleby.

 • De deltagare som har valts på basis av de planer som förevisats i meddelandet om deltagande, bjuds in separat till ett slutet auktionsförfarande. Kreditupplysningarna för de som bjudits in till auktionsförfarandet kontrolleras. Auktionens tidpunkt och anvisningar om hur man kopplas till auktionen meddelas till de som bjuds in till det slutna auktionsförfarandet.
 • Anbud som givits på auktionen är bindande. Om ett anbud godkänns är anbudsgivaren skyldig att erlägga den bjudna köpesumman inom angiven betalningstid. Underlåtelse att betala givet bud kan leda till köparens ersättningsskyldighet.
 • Om den som givit det högsta bindande anbudet ger ett grundlöst anbud är anbudsgivaren skyldig att inom 3 dygn betala 20 % (av det givna anbudet) eller minst 3 000 euro i sanktionsavgift till säljaren.
 • Karleby stads behöriga myndighet förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet. Den slutliga högsta erbjudna köpesumman förutsätter godkännande av Karleby stadsstyrelse och ett separat försäljningsbeslut.
 • Anbudsgivarna förbinder sig till att ge sina kontaktuppgifter till staden för beslutsfattande.
 • Anbudet godkänns/behandlas av Karleby stads behöriga myndighet.
 • Köpebrevet ska undertecknas inom 3 månader från auktionens slut.

 

Försäljningsvilkor

 • Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet.
 • Anbudsgivarna förbinder sig till att deras kontaktuppgifter får överlåtas av Huutokaupat.com till uppgiftslämnaren för att möjliggöra försäljningsbeslutet och informeringen om det.
 • Objektet säljs i det skick och med den utrustning det har vid annonserings- och försäljningstidpunkten. Köparen har inte bytes- eller returneringsrätt.
 • För objektet beviljas ingen garanti. Objektet har inte bytes- eller returneringsrätt. Beskrivningarna i annonsen är endast säljarens bedömning av objektet som säljs. De som deltar i auktionen måste själva bekanta sig med objektet innan de ger ett bindande anbud. Genom att ge ett anbud godkänner anbudsgivaren objektet i dess nuvarande skick.
 • Efter avslutad auktion kontaktar säljaren köparen inom två vardagsdagar. I handeln används ett köpebrev som uppgjorts av säljaren. Tidpunkten för undertecknandet av köpebrevet överenskommes med köparen efter att försäljningsbeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet undertecknas i Karleby stadshus.
 • Köparen betalar köpesumman vid köptillfället.
 • Köparen får ägorätten till objektet efter försäljningsbeslut av Karleby stads behöriga myndighet, efter underteckning av köpebrevet och efter att köpesumman betalats.

Bilder