Fortsätt till innehållet

Sanering av avloppsnätet i salutorgets omgivning veckorna 36–39

I salutorgets omgivning utförs en sanering av avloppsnätet genom omhöljning. Omhöljning är en arbetsmetod tack vare vilken man kan undvika större grävarbeten och trafikarrangemang. Omhöljda rör motsvarar nya. De gamla rörens inneryta beläggs med ett hölje som härdas så att det hålls på plats. Efter detta motsvarar rören nya rör till sina egenskaper. Arbetets beställare är Karleby Vatten och det utförs av AS Terrat.

Vi beklagar eventuella lukt- och bullerolägenheter som arbetet orsakar samt eventuella störningar som installeringsapparaturen orsakar trafiken.

Uppskattad tidtabell

1. Arbetet inleds genom att först byta ut en del av brunnarna i stomspillvattenavloppet. Den uppskattade tiden för arbetet är 7.9-16.9.2022. Brunnarna byts ut från Nordens park mot Torggatan. På avsnittet byts 3 st. brunnar ut.

2. Omhöljningen av spillvattenavloppet genomförs på avsnittet 19.9-28.9.2022.

3. Till sist är avsikten att sanera en del av stomspillvattenavloppets brunnar. Den uppskattade tidpunkten för saneringen är 20.9-30.9.2022. På avsnittet finns 4 st. brunnar som ska saneras.

Trafikarrangemang under arbetets lopp

Torggatan stängs för fordonstrafik

Under arbetets lopp begränsas bredden på Torggatan vid Salutorget. På Torggatan installeras en pump via vilken avloppsvattnet med hjälp av slang pumpas förbi den del av rörnätet som saneras. Pumpslangen dras över Torggatan med hjälp av en ramp som man kan köra över (rampens bredd 3,0 m, högsta tillåtna vikt 70 ton). Omväg till Salutorget: via Torggatan-Karlebygatan-Skräddaregatan.

Leden för gång- och cykeltrafik längs Sundet

Bredden på bron för gång- och cykeltrafik över Sundet vid Fiskhallen begränsas (bredd 1,25 m) på grund av pumpslangen. Bron kan dock användas. Vid Eskos holmar dirigeras gång- och cykeltrafiken förbi det avsnitt där arbetet pågår.

Vid behov installeras ramper också vid Salutorget för gång och cykeltrafiken. De närmare platserna klarnar under arbetets gång.

Entreprenörens kontaktperson
AS Terrat
Margus Ränd, tfn +372 507 8633
margus@terrat.ee

Beställarens kontaktperson, övervakning
Juha Jyrkkä, tfn 040 806 8319

juha.jyrkka@kokkola.fi

Sanering av avloppsnätet i salutorgets omgivning veckorna 36–39