Till innehållet

Innehållsförteckning

Hamnordningen för Tankar , år 1726

Kungl. Maj ts förnyade HamnOrdning
Gifwen Stockholm i RådCammare den 1 Martii Åhr 1726

Altså hafver Wi för nödigt erachtat som Wi och härmedelst i nåder förordne/det skal wid hwarje inrättade Fiskeläger en Hamn-Rätt wara/och af följande Personer bestå/nembligen: En Hamnefogde/hvilken hafwer upsichten och förer direction och 3:ne Bisittare af de äldste och beskedligaste Bisittiarne/hwilke senare Fiskelägret sielfwe äga at utnämna.

.......

§5.

Hwem som med willia giör skada på annars mans båt/eller båtredskap/Not/Nät eller hwad slags fi ske redskap det wara må/eller utan Låf eller Lego tager en annars båt eller fi sketyg/böte tre mark och skadan åter.

.......

§14. Ho som går om qwällen på klipporne uti Hamnen i sin dryckenskap eller eljest/och öfwerdådelig med oskickeligit rop/swärjande/skiutande eller bullrande/ kastar med stock eller steen eller giör något annat oliud androm till mehn/böte första resan sex marck/ andra och tridie resan dubbelt/men kommer han widare igen/förwises Hamnen; skier någon skada/bättre den efter lag.

.......

§16. Om storm och owäder uppkommer/tå ware hwar annan behielpelige/at the komma wäl i Hamnen med sin fi sk och fi skeredskap/som han wil ag Gudi nåd

och; menniskior tack före hafwa.

.......

§18. All den fi sk/som i tunnor eller i fi ärdingar föres ifrån Fiskelägret till Landt eller Siö-Städer at försäljas/skal wara packad och circlad, samt Försäljarens bomärcke derpå ristat; hwar annorlunda skier/ware confi scation underkastad/ehwarest den anträffas kan.
matkailu

Upp