Du är här

Information om webbplatsen

Information om Karleby stads webbsidor

www.kokkola.fi -sidorna är Karleby stads kommunikations- och ärendekanal för kommuninvånare och andra som är intresserade av staden.

Informationen på sidorna presenteras som nätmeddelanden. Man strävar efter att uppdatera informationen på sidorna. Det kan dock inte garanteras i alla situationer att informationen är riktig, oförändrad och uppdaterad.

Sidorna underhålls av olika verksamhetsområden. Alla stadens sektorer, ansvarsområden och enheter upprätthåller sina egna sidor och svarar för innehållet i dem.

Stadens marknadsförings- och kommunikationschef svarar i egenskap av huvudredaktör för sidornas koncept. Stadens dataförvaltning svarar för det tekniska underhållet av sidorna. Även uppdateringen av sidornas navigeringsstruktur sköts av dataförvaltningen.

Sidorna underhålls på finska. På grund av brist på resurser är andelen sidor som underhålls på svenska mindre än andelen finska. På engelska strävar man efter att ge basuppgifter om staden. 

Webbadresser

Karleby stads webbtjänst finns på adressen www.kokkola.fi/.

Staden har även reserverat följande adresser till sitt förfogande: www.kokkola.eu, www.kokkola.nu, www.kokkola.info, www.kokkola.mobi samt www.karleby.nu.

Olika sektorer samt projekt kan dessutom ha egna webbadresser, exempelvis www.omahyvinvointi.fi

Teknisk data

Tjänsten fungerar bäst med de mest använda nya webbläsarna såsom Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple Safari. Vi rekommenderar att en resolution på 1024x768 används. Resolutionen måste vara minst 800x600.

Underhållet av data

Stadens webbsidor presenteras utan förbindelse och ”i den form de är”. Staden ger ingen garanti på att uppgifter som finns på sidorna eller som fås via sidorna är riktiga eller tillförlitliga. Staden garanterar inte att sidorna är tillgängliga utan avbrott eller att de är felfria, staden svarar inte heller för sidornas tillgänglighet. Staden ansvarar inte för någon skada som eventuellt orsakats av användningen av sidorna. Staden förbehåller sig rätten att göra ändringar på sina sidor.

På stadens sidor finns länkar till utomstående parter såsom till statens och allmännyttiga samfunds webbsidor. Staden svarar inte för innehållet på sidor som underhålls av utomstående parter. 

Meddelande om föråldrat eller osakligt innehåll

Ifall det på sidorna finns föråldrad information ber vi meddela om detta till underhållaren av sidan via länken som finns nere på varje sida (Skicka respons på denna sida). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor.

Ifall det upptäcks att innehållet i stadens webbsidor bryter mot gällande lag i Finland eller mot god sed, ber vi er meddela oss detta via länken nere på sidan (Skicka respons på denna sida). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor. Ärendet kan också meddelas per telefon till den ansvarige för stadens webbsidor vid dataförvaltningen eller till kommunikationen, tfn 06 828 9111 (stadens växel).

Inloggning, användarnamn och lösenord

En del av stadens webbsidor leder till datasystem som kräver användarnamn och lösenord. Användaren bör inte överlåta sitt personliga lösenord till annan person.

Karleby stad ber aldrig användarna om lösenord via telefon, e-post, brev eller på annat motsvarande sätt. 

Skyddsprinciper för personuppgifter

Personuppgifter överlåts inte till tredje part om inte lagen skilt förpliktar till detta eller om inget skilt nämnts på sidan där data sparas.

För statistikuppgifter samlas serverns loggdata av dem som besöker webbsidorna www.kokkola.fi. Av loggdata framgår bl.a. besökarens IP-adress, domännamn, den använda webbläsaren och läsarversionen, operativsystemet, besökets datum och klocktid, url-adressen som besökaren använt då sidan öppnats och vilka sidor besökaren har laddat ner från stadens sidor.

Statistikföringens syfte är att förbättra servicen så att den så bra som möjligt motsvarar besökarnas behov vad gäller användbarheten och innehållet. Uppgifterna överlåts inte utanför stadsorganisationen.

De insamlade uppgifterna är i säkert förvar på det företags server som producerar webbsidornas brukstjänster. Bara utsedda personer har inträde till serverplatsen.

Enbart de personer som underhåller tjänsten har inträde till Karleby stads data. För att kunna se på statistikuppgifterna krävs ett skilt användarnamn och lösenord. Dessa tas ur bruk då personens anställningsförhållande upphör.

Stadens anställda har undertecknat ett sekretessavtal beträffande behandlingen av konfidentiella uppgifter.

Det är möjligt att cookies överförs till sidbesökarens dator. Med hjälp av dessa cookies kan staden identifiera besökaren, men ger inte tillgång till data som eventuellt lagrats i sekundärminnet. Ifall din webbläsare det tillåter kan du använda inställningar som förhindrar mottagning av cookies eller som meddelar då man ämnar överföra cookies på din dator.

Stadens webbsidor är skyddade med brandväggar och på andra tekniska sätt.

Upphovsrätt

Karleby stad har upphovs- och nyttjanderätt till materialet som förts in på och producerats för stadens webbsidor.

Man får göra länkar från sidorna till sidor som skapats i icke-kommersiellt syfte förutsatt att bestämmelserna om upphovsrätt följs.

Stadens webbsidor kan länkas till andra aktörers sidor. Det är dock bra att informera stadens dataförvaltning eller kommunikation om saken. Det är lättast att göra länkningen genom att använda sidornas korta adresser (ex. ordlänk) som finns på sidkartan. På en del sidor finns skilda adresser nere på sidan.

Kommentering av sidorna

Kommentarer om fel kan skickas via responslänken (Skicka respons). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor.

Kommentarer om de olika sidorna kan skickas direkt till den som underhåller sidan via responslänken (Skicka respons). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor.

Responssystemet kan också nås via sidfotsrubriken Respons, via Genvägar under rubriken Respons och via huvudmenyn Förvaltning och beslutsfattande > Delta och påverka > Respons.

Behandling av respons som staden fått

Den respons som sänts via stadens responssystem behandlas på samma sätt som andra brev och meddelanden som sänts till myndigheterna. Responsen skickas vidare till dem som ansvarar för respektive ärenden.

Det är skäl att i responsen undvika att nämna t.ex. personbeteckning, bankkontonummer, uppgifter som berör tillgångar eller andra känsliga uppgifter såsom exempelvis hälsotillståndet.

Som respons ska inte skickas exempelvis lagstadgade anmärkningar, klagomål eller begäran om omprövning av ett beslut.

Kommunikation via webbsidorna

Då e-post skickas till staden via webbsidorna är det skäl att komma ihåg sändarens ansvar för att meddelandet kommer fram.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, skall avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (Förvaltningslagen 6.6.2003/434, 17 §). Därför ska som feedbackmeddelande på webbsidorna inte skickas exempelvis lagstadgade anmärkningar, klagomål, begäran om omprövning av ett beslut eller patientskadeärenden.

Feedbackuppgifternas offentlighet definieras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621) eller med stöd av en eventuell speciallag. Då meddelandet sänds är det skäl att komma ihåg att en handling, som har inkommit till en myndighet för behandling av ett ärende eller annars i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter, blir offentlig när myndigheten har fått den, om det inte i lag föreskrivs något om dess offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att ta del av den.

Underhållet av evenemangskalendern

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino svarar för underhållet av evenemangskalendern som finns på framsidan. Arrangörerna av de olika evenemangen matar själv in evenemangets uppgifter i kalendern. De som underhåller servicen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, kostnad eller olägenhet som servicen (ex. felaktiga uppgifter) eller avbrott i servicen föranleder.

Anslagstavla

Kungörelser publiceras på förstasidan under rubriken Anslagstavla enligt följande ämnesområden: Planläggning, Gator och grönområden, Byggande, Miljöärenden, Andra meddelanden. Meddelanden som gäller de olika ämnesområdena öppnas genom att klicka på rubriken. Ifall inga aktuella meddelanden finns för närvarande inom något ämnesområde är sidan som öppnas tom.

Den sektor eller det serviceområde som har hand om ärendet ifråga svarar för uppdateringen av kungörelserna. Kungörelserna finns även till påseende i stadshusets nedre aula på den officiella anslagstavlan.

Respons om Information om webbplatsen

Från sidan Information om webbplatsen kan du sända frågor och ge respons via responslänken nere på sidan (Skicka respons). Välj Kundbetjäning och rådgivning, Stadens webbsidor.

Upp

Uppdaterad 13.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut