Hyppää sisältöön
Mies pitää papereita käsissään ja keskustelee naisen kanssa pöydän ääressä.

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus liittyy Marinin hallituksen hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä 1.3.2023. Laki vahvistettiin 23.3.2023. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Lue lisää kuntiin siirtyvistä palveluista ja tehtävistä (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, Kuntaliitto)

Järjestämisvastuu

Kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunnat, joiden työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse.

Mikäli kunnan työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki.

Kuntien on pitänyt sopia ja ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä työllisyysalueiden muodostamisesta sekä miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää. Tässä yhteydessä kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on pitänyt toimittaa ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus (kuntayhtymämalli). Muodostettavien työllisyysalueiden on myös pitänyt toimittaa ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä suunnitelma, josta käy ilmi:

 • laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
 • laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
 • toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
 • yhteistyötahot ja -muodot
 • työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
 • varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö käsittelevät vastaanotetut ilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset marraskuun 2023 aikana. Marraskuun lopussa on tiedossa työllisyysalueet, jotka voivat edetä suunnittelemallaan tavalla. Lisäksi on tiedossa, minkä alueiden osalta valmistellaan työllisyysalueen muodostamista valtioneuvoston päätöksellä.

Menettelyyn ryhdytään, mikäli ilmoituksen tai poikkeuslupahakemuksen jättänyt kunta tai kuntien yhteistoiminta-alue ei täytä laissa säädettyjä järjestämisvastuun kriteereitä. Jos menettely joudutaan aloittamaan, sitä koskevia kuntia kuullaan esityksestä muodostettavaksi työllisyysalueeksi. Valtioneuvosto tekee päätökset työllisyysalueista viimeistään helmikuussa 2024.

Lue lisää työllisyysalueiden muodostamisesta (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, kuntaliitto.fi)

Lue lisää päätöksistä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, kuntaliitto.fi)

TE24 -uudistus: Työllisyysalueiden valmistelu vauhdissa (Uutinen 1.9.2023, Työmarkkinatori)

TE-palvelut 2024 -uudistus: Työllisyysalueiden muodostaminen etenee (Uutinen 3.11.2023, Työ- ja elinkeinoministeriö, tem.fi)

TE-palvelut 2024 -uudistuksen tilaisuudet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä Kuntaliitto järjestävät tilaisuuksia ja webinaareja TE-palvelut 2024 -uudistuksen etenemisestä. Tilaisuuksien tallenteet ja materiaalit ovat hyödynnettävissä myös tilaisuuksien jälkeen.

TEM on järjestänyt tilannekatsauksia uudistuksen etenemisestä marraskuusta 2021 lähtien. Tilaisuudet on suunnattu laajasti TE-hallinnon, kuntien ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille.

Kuntaliiton TE-palvelut 2024 -webinaarisarja on puolestaan suunnattu kunnille uudistuksen valmistelun tueksi. Kuntaliiton webinaareissa on käsitelty muun muassa järjestämisvastuuta, palvelusuunnittelua, rahoitusta, digiasioita, hankintoja, KOTO2024 -uudistusta, toimitiloja ja omaisuutta sekä ammatillisen koulutuksen strategista ohjausta.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää säännöllisesti tilaisuuksia ja webinaareja uudistuksen etenemisestä. Tilaisuudet on tarkoitettu laajasti TE-hallinnon, kuntien ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille.

  TE-palvelut 2024 -uudistuksen tilaisuudet

 • Kuntaliitto järjestää TE-palvelut 2024 -webinaarisarjan, jotta kunnat saavat nopeasti kaiken mahdollisen olemassa olevan tiedon uudistuksen valmistelun ja keskustelun tueksi. Webinaarit järjestetään keskiviikkoisin klo 14–15 ja lähetyksiä voi seurata Kunta.tv:n kautta.

  Kuntaliiton webinaarit TE-palvelut 2024 -uudistuksesta

  Työllisyystiistai on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Työllisyystiistai kokoaa lähetykseen valtakunnan ykkösketjua keskustelemaan kiinnostavimmista työllisyysteemoista.

  Työllisyystiistai

   

Valmistelu

Valtakunnallisesti TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Keski-Pohjanmaalla TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Keski-Pohjanmaan kunnat (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan ELY-keskus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat nimenneet edustajansa laajennettuun yhteistyöelimeen.

Laajennettu yhteistyöelin kokoontuu kuukausittain. Se toimii vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen vastuu työllisyyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kuntien muodostamalle työllisyysalueelle.

Laajennetun yhteistyöelimen esityksen ja alueen kaupungin- ja kunnanhallituksien hyväksynnän pohjalta Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) kokoista työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki, jolle järjestämisvastuu siirretään. Maakunnan kokoinen työllisyysalue täyttää sille asetetut kriteerit työvoiman määrästä, maatieteellisestä yhtenäisyydestä ja keskuskaupungin sisältymisestä alueeseen.

Keski-Pohjanmaalla vastuukuntamalliin liittyvää sopimusta on valmisteltu keväästä 2023 lähtien yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kaikkien kuntien ja kaupunkien sekä Kaustisen seutukunnan kesken. Sopimuksen mukaan muodostetaan yhteinen toimielin (yhteislautakunta). Työllisyyslautakunnan tehtävänä on tuottaa palveluja ja huolehtia järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Työllisyyslautakunta voidaan perustaa vasta, kun työllisyysalue on vahvistettu.

Keski-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ovat toimittaneet työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta koskevat ilmoituksensa määräaikaan 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöön.