Hyppää sisältöön
Palomiehen paraatikypärä, jossa on Kokkolan vanha tunnus eli palava tervatynnyri.

Viranomaistyö ja lausunnot

K.H. Renlundin museo toimii vastuualueellaan Keski-Pohjanmaalla kulttuuriperinnön asiantuntijana viranomaistehtävissä. Tehtävät pitävät sisällään osallistumisen viranomaisneuvotteluihin ja asiantuntijalausuntojen antamisen erityisesti maankäyttöön ja rakennushankkeisiin liittyen. Museo tarjoaa lisäksi muun muassa ohjausta ja neuvontapalveluja edellä mainittuihin hankkeisiin liittyen. Museoon on hyvä olla yhteydessä jo hankkeiden ja lausuntopyyntöjen alkuvaiheessa. Viranomaistehtävät kattavat niin rakennetun ympäristön kuin arkeologisen kulttuuriperinnön.

 • K.H.Renlundin museo antaa asiantuntijaviranomaisena arkeologista kulttuuriperintöä koskevat lausunnot, kun kyseessä on:
  – kaavoitus- ja tuulivoimahankkeet
  – ympäristövaikutusten arviointi
  – metsänkäyttö
  – maakaapelointi
  – siirtoviemäröinti
  – maa-aineksen otto
  – rakennushankkeet

  Ajantasaisin tieto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä löytyy kaikille avoimesta kulttuuriympäristön palveluikkunasta www.kyppi.fi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa museolta pyydetään lausuntoa ja/tai ollaan yhteydessä arkeologiin, sen parempi.

  Ota myös huomioon
  – Muinaisjäännöksiä on myös veden alla, mikä tulee huomioida esimerkiksi ruoppauksen suunnittelussa.
  – Muinaisjäännösten suoja-alueita ei ole merkitty karttoihin tai maastoon kuin harvoissa tapauksissa, eikä kaikkien muinaisjäännösten alueen  laajuutta tunneta.
  – Maastoon merkityt kulttuuriperintökohteet saattavat olla muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, vaikka ne eivät näkyisi viranomaisten rekistereissä.

  Lausunnoista ja neuvonnasta vastaa:
  Arkeologi
  Lauri Skantsi
  044 7809 055
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

 • K.H.Renlundin museo antaa asiantuntijaviranomaisena rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat lausunnot, kun kyseessä on:
  – Kaavaprosessi viranomaisneuvotteluineen
  – Rakennus- ja toimenpidelupa
  – Poikkeus- ja purkulupa
  – Infrastruktuurihanke
  – Ympäristövaikutusten arviointi

  Lausunnoista ja neuvonnasta vastaa Kokkolan kantakaupungin alueella:
  Kulttuuriympäristöamanuenssi
  Jouni Mustonen
  044 7809 759
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

  Lausunnoista ja neuvonnasta vastaa kuntia Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli sekä Kokkolan liitoskuntia (Kälviä, Lohtaja ja Ullava) koskien:
  Maakunta-amanuenssi
  Risto Känsälä
  044 7809 758
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

  Museovirasto antaa kuitenkin lausunnot, kun kyseessä on:
  – Erityislainsäädännöllä (kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, asetus valtion rakennusten suojelusta ja rakennussuojelulaki) tai sopimuksella suojeltu rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde, jossa suojelua harkitaan edellä mainittujen säädösten nojalla.
  – Maankäyttö silloin kun se koskee edellä lueteltuja rakennettuja kohteita tai ympäristöjä.
  – Maakuntakaavaprosessi, jossa Museovirasto seuraa lähtökohtia, tavoitteita ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

  Huom! Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät sähköiset lausuntopyynnöt voi toimittaa osoitteeseen: kokkola@kokkola.fi