Mene sisältöön

Navigaatio

Kokkolan Matkailu Oy:n ryhmämatkojen varausehdot

Kokkolan Matkailu Oy noudattaa seuraavia varausehtoja. Matkailupalvelun varaajan sitova sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varauksestaan ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kerralla.

1. Maksuehdot
Varaus on vahvistettu kun asiakas on maksanut seuraavasti: Jos palvelu varataan viimeistään 30 vrk ennen palvelutoiminnan alkua suoritetaan ennakkomaksuna 25 % palvelun kokonaishinnasta 7 vrk kuluessa varauksesta. Loppumaksu suoritetaan viimeistään 23 vrk ennen palvelutoiminnan aloitusta. Jos palvelu varataan alle 30 vrk ennen palvelun alkamista suoritetaan koko palvelutoiminnan hinta varauksen yhteydessä, mikäli ei toisin ole sovittu ja varausvahvistukseen merkitty. Puhelimitse varattaessa maksu on suoritettava kahden pankkipäivän kuluessa pankkiin. Maksuosoitukseen on merkittävä palvelun ajankohta ja nimi sekä kohde tai tuotepaketin nimi. Jos maksuehtoja ei noudateta, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Saapuessaan palvelukohteeseen asiakkaan on esitettävä kuitti suoritetusta maksusta.

2. Peruutukset
Kokkolan Matkailu Oy noudattaa seuraavia peruutusehtoja; Asiakkaan on peruttava viivytyksettä varaus kaikissa tapauksissa, mikäli matkailupalvelua ei aiota käyttää. Peruutus on tehtävä Kokkolan Matkailu Oy:lle kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut matkanjärjestäjänä olevalle Kokkolan Matkailu Oy:lle. Varauksen peruutuskuluina tullaan pidättämään yhtiön erikseen määrittelemät kohtuulliset toimituskulut, jos peruutus tapahtuu viimeistään 28 vrk ennen palvelusuoritteen alkua. Ennen palvelun alkamista, mutta myöhemmin kuin 28 vrk ja viimeistään 14 vrk ennen palvelutoiminnan suoritusajankohtaa tehdystä peruutuksesta peritään ennakkomaksua 25 % palvelujen kokonaishinnasta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk, mutta yli 48 h ennen palvelun alkamista veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Palvelu, jonka suoritusajankohtaan on peruutushetkellä alle 48 h veloitetaan koko palvelun hinta. Matkailupalvelujen varaajalla on oikeus siirtää viimeistään 48 h ennen palvelusuoritteen alkamista tilaamansa palvelut toimituskuluja vastaan toiselle, ulkopuoliselle osapuolelle. Mikäli yksittäisen palvelun varaaja tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa palvelun hinta lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimituskuluja. Matkailupalvelun käytön este on todistettava lääkärintodistuksella. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä, mikäli matkailupalvelun käyttäminen keskeytetään edellä mainituista syistä ei maksuja palauteta. Ryhmäpalvelun varaajaa koskevat nämä syyt, silloin kun koko ryhmä tai suurehko osa ryhmästä on joutunut edellä mainittujen olosuhteiden kohteeksi.

3. Kokkolan Matkailu Oy:n oikeus peruuttaa varaus
Mikäli ylivoimainen este, Force Majeure estää tai olennaisesti vaikeuttaa matkailupalvelun toteuttamista voi matkanjärjestäjä peruuttaa palveluvarauksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Force Majeure esteen takia peruutetusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata.

4. Vahingonkorvaukset
Matkailupalvelun käyttäjällä on oikeus korvaukseen osoittamastaan henkilö-, esine ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheutunut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän palvelusopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämien muiden elinkeinoharjoittajien huolimattomuudesta. Korvausvelvollisuutta ei synny, jos matkanjärjestäjänä toimiva Kokkolan Matkailu Oy voi osoittaa, ettei huolimattomuutta ole tapahtunut matkanjärjestäjän puolelta.

5. Huomautukset
Kaikki palveluihin liittyvät valitukset on osoitettava välittömästi palvelutapahtuman aikana tai aiheen ilmaannuttua viipymättä sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa siitä, kun siihen on ollut mahdollisuus suoraan matkanjärjestäjän edustajalle tai yksittäisen palvelutoimenpiteen suorittajalle. Mikäli se ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus tulee huomautuksen alaisesta palvelusuoritteesta tehdä viipymättä valitus matkanjärjestäjänä toimivalle Kokkolan Matkailu Oy:lle. Mikäli kuluttaja- asiakas ja yritys eivät pääse yhteisymmärrykseen voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

6. Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelun käyttämisen edellyttämät luvat, todistukset tai asiakirjat, kuten esim. passi ja viisumi ovat voimassa matkan aikana. Suosittelemme lisäksi vakuutuksen ottamista mm. äkillisen matkalla sairastumisen ja peruutuskulujen kattamiseksi. Virhe- ja vahinkotapauksissa sovellamme yleisiä sopimus- ja vahingonkorvausperiaatteita.
Näiden varaus- ja peruutusehtojen lisäksi Kokkolan Matkailu Oy noudattaa voimassa olevaa valmismatkalakia ja/tai yleisiä valmismatkaehtoja silloin, kun ryhmämatka tai matkapalvelu kuuluvat niiden soveltamispiiriin.

Voimassa kunnes uudet ehdot julkaistaan. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Nämä ehdot on päivitetty 20.6.2017.

Kokkolan Matkailu Oy
Tehtaankatu 3-5
67100 Kokkola
KR nro 424122
Y-tunnus: 0700078-3
39/95 Mj/Mv
Alv rek.

Visit Kokkola


Tekstisi tulee tähän.matkailu

Sivun alkuun