Hyppää sisältöön

Kun oppilas on saanut opiskelupaikan, hänellä on oikeus jatkaa kuvataidekoulussa 20-vuotiaaksi saakka. Perustellusta syystä opiskeluun voi anoa välivuotta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetus etenee varhaisiän opinnoista perusopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Opintojen loppuvaiheessa oppilas tekee lopputyön. Oppimista arvioidaan ja oppilas saa suoritetuista opinnoista todistuksen.

 • Varhaisiän opinnot on tarkoitettu esikouluikäisille lapsille. Oppilaat tutustuvat leikkien, tutkien ja ihmetellen kuvataiteellisen ilmaisun perusteisiin.  He harjoittelevat monipuolisesti erilaisten välineiden ja materiaalien käyttöä sekä välinehuoltoa. Lapsia kannustetaan iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden.

 • Taiteen perusopetuksen neljän ensimmäisen vuoden aikana luodaan pohjaa pitkäjänteiselle kuvataideharrastukselle. Opintojen aikana oppilaat harjoittelevat monipuolisesti erilaisia kuvailmaisun perustaitoja ja tekniikoita. He tutkivat värejä, viivoja ja muotoja, ympäristöä sekä tilaa kuvataiteen keinoin. Opinnoissa piirretään, maalataan, muovaillaan ja rakennellaan sekä tutustutaan erilaisiin painomenetelmiin. Oppilaat harjoittelevat materiaalien ja välineiden huoltamista sekä ryhmässä toimimista.

 • Viides ja kuudes lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Oppilas tutustuu erilaisiin ilmaisumenetelmiin 8-9 viikon jaksoissa. Viidennen vuosikurssin jaksot ovat piirustus-maalaus, keramiikka, kolmiulotteinen työskentely ja grafiikka. Kuudennen vuosikurssin jaksot ovat sarjakuva, animaatio, valokuvaus sekä muoto ja tila. Kuudennen vuosikurssin keväällä ja siitä alkaen oppilas valitsee itse joka kevät seuraavan lukuvuoden työpajan oman kiinnostuksensa mukaisesti.

 • Oppilas kokoaa perusopintojen portfolion 5.-8. vuosikurssien aikana tehdyistä opinnoista. Portfoliota tehdään vuosittain ohjatusti tuntien aikana sekä keväisin järjestettävissä portfoliotyöpajoissa. Kahdeksannen vuoden lopuksi portfolio arvioidaan ja oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

  Portfolio-opas (pdf)

 • Työpaja on joko lukukauden tai koko lukuvuoden pituinen jakso, jossa oppilas keskittyy itse valitsemaansa ilmaisumenetelmään. Työpajassa syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja kannustetaan oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen. Valittavissa olevien työpajojen vaihtoehdot vaihtelevat vuosittain. Työpajojen sisällöistä ja ilmoittautumisohjeista kerrotaan keväisin jaettavassa työpajaoppaassa.

  Työpajat 2024-2025

 • Opintojen loppuvaiheessa oppilas tekee lopputyön. Lopputyö on itsenäinen teos tai teossarja, jonka oppilas itse suunnittelee ja toteuttaa. Lopputyötä tehdään omassa työpajaryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti omalla ajalla. Teoksen lisäksi oppilas tekee lopputyöstä portfolion, jossa hän esittelee teosta ja työprosessiaan.

  Oppilaan on oltava lopputyötä aloittaessaan vähintään 16-vuotias ja hänellä tulee olla perusopintojen portfolio tehtynä ja arvioituna. Hänellä tulee olla 2-3 vuotta työpajaopintoja suoritettuna ennen lopputyön aloittamista.

  Lopputyön tekeminen edellyttää osallistumista lopputyöohjauksiin, lopputyönäyttelyn rakentamiseen sekä arviointitilaisuuteen. Oppilas saa lopputyöstä kirjallisen arvioinnin.

  Lopputyöopas 2023-2024 (pdf)

 • Työpajaopintojen aikana oppilas osallistuu vähintään kuudelle taiteen tuntemuksen luennolle tai itsenäiselle luentokäynnille. Kuvataidekoulun järjestämistä luennoista tiedotetaan lukuvuosittain koulun sisäisesti. Luentokäynniksi hyväksytään myös muiden järjestäjien tarjoama visuaaliseen taiteeseen liittyvä luento tai opastus.

  Oppilas voi korvata luennon myös käymällä itsenäisesti kuvataidenäyttelyssä ja tekemällä siitä ohjeiden mukaisen tehtävän. Luentomerkinnät kootaan luentopassiin, jonka oppilas voi pyytää toimistosta tai opettajainhuoneesta.

 • Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kuvataiteen opintojen edistymistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. Oppilaat saavat 1.-4. vuosikurssien aikana keväisin opettajalta lukuvuosiarvioinnin. 5.-6. lukuvuosien jakso-opinnoissa opettaja ei anna kirjallista arviointia, vaan oppilas tekee jokaisessa jaksossa itsearvioinnin ohjatusti. Työpajaopinnoissa oppilas saa työpajan lopuksi opettajan arvioinnin.

  Taiteen perusopetuksen perusopintojen päättötodistus: kun oppilas on tehnyt perusopintojen portfolion, se arvioidaan ja hän saa perusopintojen päättötodistuksen.

  Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus: kun oppilas on tehnyt lopputyön ja saanut siitä arvioinnin hän saa päättötodistuksen. Opintoja on oltava hyväksyttävä määrä ja oppilaan tulee olla osallistunut vähintään kuudelle taiteen tuntemuksen luennolle tai itsenäiselle näyttelykäynnille.