Hyppää sisältöön
Nuoret ja vanhat kädet yhdessä.
Mostphotos

Kaupungin strategia

Kokkola – Meillä on laajempi horisontti. Kokkolan kaupunkistrategia 2022 – 2025

Kaupunkistrategia on valtuustokauden keskeisin dokumentti. Se kertoo mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja mitkä teemat ovat tärkeimpiä tällä kehittämistaipaleella. Strategia on myös varautumista tuleviin muutoksiin, jotka tällä valtuustokaudella ovat suuremmat kuin kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella.

Kokkola on kukoistava ja avarakatseinen, kaksikielinen merikaupunki, joka on henkiseltä kooltaan asukaslukuaan isompi. Yhdessä nostamme esille kasvun ja elämyksellisyyden helmet, ja luomme niille rohkeasti edellytyksiä.

Kasvun ja elämyksellisyyden helmet

Yrittäjäystävällisyys

Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö.

Menestystekijöitä

 • Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat
 • Kilpailukyvyn varmistaminen
 • Tavoitteellinen investointien houkuttelu
 • Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä
 • Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja tukeminen

Elämyksellisyys

Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava.

Menestystekijöitä

 • Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta
 • Kokkola-henki – Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät
 • Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen

Lapsiystävällisyys

Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen.

Menestystekijöitä

 • Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus
 • Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustus
 • Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
 • Rohkeasti omanlainen perhepolitiikka
 • Lasten ja nuorten aito osallistaminen

Toiminnan kivijalka

 • Tasapainoinen talous
 • Hyvinvoiva henkilöstö
 • Hiilineutraali Kokkola 2035
 • Toimivat työmarkkinat

 

Kokkolaan, kuten kaikkiin muihinkin kuntiin vaikuttavat tiedossa olevat muutokset, kuten hyvinvointialueiden käynnistyminen, siihen liittyvät rahoituksen muutokset ja työ-ja elinkeinopalveluiden uudistus vuoden 2024 alusta. Ja viimeiset pari vuotta ovat osoittaneet, että saatamme joutua kohtaamaan myös suuria muutoksia, joihin emme voi ennalta varautua.

Uudessa kaupunkistrategiassa on mukana jatkuvuutta edellisiltä strategiakausilta. Näitä edustavat mm. yritys- ja lapsiystävällisyys, joiden suhteen Kokkolassa on tehty perusteellista työtä jo pitkään. Samoja tuttuja elementtejä on myös toiminnan kivijalassa talouden ja hyvinvoivan henkilöstön tavoitteissa.

Uusi kärki strategiassa on elämyksellisyys, joka osaltaan lisää asukkaiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistaa hyvän ja merkityksellisen elämän rakentumisen, erityisesti nyt muutaman koronavuoden jälkeen.

Uusi toiminnan kivijalan osa strategiassa on kaupungin hiilineutraalisuustavoite, jolla rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville.

Kaupunkistrategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa vuosittain strategian tavoitteet konkretisoituvat mitattaviksi toimenpiteiksi.
Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten valtuustokauden tavoitteiden ja mittareiden avulla.

Valtuutetut ovat valmistelleet kaupunkistrategiaa henkilöstöä, kuntalaisia ja muita sidosryhmiä osallistaen ja kuullen. Strategia tulee konkretisoitumaan sitä tukevien kehittämisohjelmien ja suunnitelmien kautta ja strategian toimeenpanossa jokainen kaupunkiorganisaation työntekijä on tärkeässä roolissa. Strategian sanat muuttuvat teoiksi niin luottamushenkilöiden päätöksenteossa kuin henkilöstön jokapäiväisessä työssä.

Kokkolan kaupungin toimintaa ohjaavat arvot

Avoimuus

Huomioimme toiminnassamme yhdenvertaisuuden periaatteen ja elämän moninaisuuden. Kannustamme osallisuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja rohkeaan ideointiin. Avoin ja monikanavainen viestintä mahdollistaa vuorovaikutuksen ja osallistumisen kaupungin kehittämiseen.

Yhdessä tekeminen ja kunnioittava kohtaaminen

Arvostamme toisiamme, pidämme lupauksemme ja palvelemme asukkaita mahdollisimman hyvin. Toimimme kunnioittavasti ja vastuullisesti, luomme työyhteisöjen yhteistä palvelukulttuuria. Kehittäessämme kaupunkia luomme toimivia kumppanuuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vastuullisuus

Toiminnassamme kannamme vastuuta kaupungin taloudesta, kuntalaisten hyvinvoinnista ja toiminnan vaikuttavuudesta. Rakennamme tulevaisuuden
Kokkolaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Kehittämisohjelmat

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessissa päivitetään ja laaditaan poikkihallinnolliset ja toimialakohtaiset kehittämisohjelmat. Strategian tavoitteita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

 • Elinvoimainen kaupunki rakentuu useasta eri tekijästä ja on vahvasti riippuvainen alueen vetovoimasta ja pitovoimasta. Vetovoimainen Kokkola pystyy houkuttelemaan uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita, kun taas pitovoima saa nykyiset asukkaat ja yritykset juurtumaan Kokkolaan. Elinvoimaista kaupunkia vahvistavat osaltaan myös alueen saavutettavuus, osaamisrakenteet ja tki-toiminta sekä kansainvälisyys.

  Elinvoimaohjelma on osa Kokkolan kaupungin strategiakokonaisuutta ja sen tavoitteet perustuvat erityisesti strategian houkuttava ja koukuttava kaupunki –osion sisältöön. Pääteemoina ohjelmassa nostetaan esille kilpailukykyinen yrityselämä, työllisyys, kaupunkimarkkinointi ja koko kaupungin alueen vetovoimaisuus. Lisäksi ohjelmassa linjataan myös valtuustokauden elinvoiman kehittämisen merkittävimmät kärkihankkeet.

  Strategiakauden 2022 – 2025 Elinvoimaohjelmaa päivitetään, ja se valmistuu syksyllä 2023.

  Elinvoimaohjelma

 • Hankintaohjelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista poikkihallinnollista kehittämisohjelmista. Se ohjaa kaupungin hankintatoimintaa, joka pitää sisällään kaupungin kaikki hankinnat, ostot ja tilaamisen suunnittelun, kilpailuttamisen ja toteuttamiseen liittyvät toiminnat sekä hankintasopimukset ja niiden hallinnan. Kaupunkiorganisaatiossa hankinnat on järjestetty hajautetusti.

  Suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutettava hankintatoiminta edistää avoimuutta ja tehokkuutta. Kaupungin hankintaohjelman tehtävä on tehostaa kaupungin varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä.

  Hankintaohjelmalla varmistetaan yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

  Hankintoja suunnitellaan ja toteutetaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja niissä huomioidaan ympäristönäkökulmat sekä työllistämisen ja sosiaalisten kriteereiden tavoitteet.

  Hankintojen kaikissa vaiheissa noudatetaan yleisiä oikeusperiaatteita, kuten avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuusperiaatetta.

  Hankintatoiminta on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki luo omilla hankinnoillaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle myös uudet toimijat huomioiden.

  Hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa pyritään tukemaan alueen elinkeinoelämän mahdollisuuksia osallistua kaupungin hankintoihin hankintasäätelyn mahdollistamissa puitteissa.

  Hankintaohjelma 2022 – 2025

  Julkiset hankinnat

 • Henkilöstöohjelma 2022 – 2025 on suunnitelma siitä, millaisia henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen valinnoilla tuemme Kokkolan kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunkistrategian tavoitteena on osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

  Henkilöstöohjelmassa määritellään kaupungin henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä. Eli varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu eri työtehtävissä ja työyksiköissä.

  Henkilöstöohjelman keskeiset osa-alueet ovat:

  • Työyhteisömme edistävät työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä
  • Monimuotoisuuden johtaminen
  • Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri
  • Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus, jotka heijastuvat myös asiakaspalveluun

  Henkilöstöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet täsmentyvät vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kautta, kaupungin johtoryhmän valmistelussa.

  Henkilöstöohjelman toteutuminen tapahtuu arjessa esihenkilöiden, henkilöstön sekä päättäjien toimesta. Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain toimialojen toimintakertomuksissa ja koko kaupungin osalta henkilöstöraportissa.

  Kerran vuodessa toteutettavan henkilöstökyselyn avulla kootaan työntekijöiden palautetta ja näkemyksiä muun muassa työilmapiiristä ja henkilöstöasioiden tilasta.

  Henkilöstöohjelma 2022 – 2025

 • Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kuntastrategiassa on huomioitava kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

  Hyvinvointikertomus on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista sekä päätöksentekoa. Hyvinvointisuunnitelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttava poikkihallinnollinen kehittämisohjelma.

  Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointisuunnitelmassa puolestaan määritellään kuluvalle valtuustokaudelle hyvinvointityön tavoitteet. Kunnan hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelee poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä.

  Valtuustokauden 2022-2025 hyvinvointisuunnitelman tavoitteet nousevat kaupunkistrategiasta. Tavoitteet on ryhmitelty elämyksellisyyden, lapsiystävällisyyden, kestävän kehityksen ja toimivien työmarkkinoiden kokonaisuuksiksi. Hyvinvointisuunnitelman teemoja ovat terveelliset elintavat, turvallisuuden edistäminen, mielenterveyden edistäminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, osallisuuden edistäminen sekä yleinen hyvinvoinnin lisääminen.

  Laaja hyvinvointikertomus

  Hyvinvointisuunnitelma 2022 – 2025

  Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

 • Ilmasto-ohjelma laaditaan tämän valtuustokauden aikana.

 • Omistajaohjaus perustuu kaupunkistrategiaan, omistajapolitiikkaan ja kaupungin tavoitteisiin. Se tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kaupunki omistajana ja jäsenenä vaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaan. Tavoitteena on kaupungin omistamien yhteisöjen kehittäminen, omistaja-arvon pitkäjänteinen tukeminen ja yhteisöjen kilpailukyvyn turvaaminen.

  Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje

 • Kotouttamisen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotikunnassaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksien osalta unohtamatta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä.

  Laki kotouttamisen edistämisestä velvoittaa kuntaa tai kuntia yhteistyössä laatimaan kotouttamisohjelman. Laki koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä maahantulon perusteesta riippumatta.

  Lain keskeiset tavoitteet ovat velvoittavia ja niiden mukaan tulee:

  • parantaa alkuvaiheen ohjausta ja antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta
  • tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta
  • tunnistaa ja auttaa haavoittuviin ryhmiin kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset.

  Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma

  Kokkolan kaupungin ensimmäinen kotouttamisohjelma laadittiin vuonna 2004 ja sitä on päivitetty valtuustokausittain. Kotouttamisohjelman on yksi kaupunkistrategiaa tukevista kehittämisohjelmista, jotka tulee laatia strategiakaudeksi.

  Laki kotouttamisen edistämisestä korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaisten yhteistyötä alueensa kansainvälisyyden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa.

  Kunnan on huolehdittava

  • kunnan palvelujen sopivuudesta maahanmuuttajille
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen toimenpiteiden ja palveluiden järjestämisestä sisällöltään ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää
  • kunnan henkilöstön osaamisen kehittämisetä kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.

  Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä.

  Kotouttamisohjelma

 • Kokkolan kaupunki lähti mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön kaupunginhallituksen päätöksellä §256 8.5.2017. Kolmen vuoden kehittämistyön jälkeen Suomen UNICEF myönsi Kokkolalla ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksensa 1.9.2020. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

  Tunnustuksen myöntäminen tarkoittaa, että lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
  • lapset ja nuoret ovat vahvasti kehittämistyössä mukana
  • koko kunta on sitoutunut mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
  • kunta sitoutuu rakenteellisiin muutoksiin tähtäävään, pitkäjänteiseen työhön
  • kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

  Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden kehittämistyö jatkuu Kokkolassa, sillä lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta joka päivä toimintasuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyön koordinaatioryhmänä toimii Kokkolassa kaupungin hyvinvointityöryhmä.

  Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

  Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

  Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat:

  1. syrjimättömyys
  2. lapsen edun huomioiminen,
  3. oikeus elämään ja kehittymiseen
  4. lapsen näkemysten kunnioittaminen

   

  Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyön perusteena on lainsäädäntö sekä humaanisuuden käsite: ihmisarvo on rikkumaton ja suvaitsevaisuus on hyvä lähtökohta kaikessa kanssakäymisessä.

  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen liittyy myös hyvään hallintoon, osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen, kaupungin palvelukuvaan, veto- ja pitovoimaan ja yleisesti paikkakunnan mainekuvaan.

  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämissuunnitelma linjaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyötä Kokkolan kaupungilla vuosina 2024-2027. Suunnitelmalla edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tehokkaampaa huomiointia kaikessa toiminnassa.

  Kehittämissuunnitelmassa linjataan kaupungin toimintaa yleisesti sekä tuodaan esiin konkreettisia esimerkkejä. Suunnitelmaan sisältyy sekä taustoitusta että toimenpide-ehdotuksia, ja siinä esitetään kehittämistoimenpiteet tarkempaa pohdintaa ja valmistelua varten.

  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämissuunnitelma

 • Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, joka omalta osaltaan täydentää kaupunkistrategiaa ja muita hyväksyttyjä kehittämissuunnitelmia. Maankäyttö- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupunki päättää maapolitiikan strategiset tavoitteensa, toimintaperiaatteensa sekä tarpeen mukaan käytettävät maapoliittiset keinot.

  Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman keskeinen päämäärä on sitouttaa virkamiehet ja päätöksentekijät yhteisiin asunto- ja maapoliittisiin tavoitteisiin. Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset hyväksyy kaupunginvaltuusto. Se on julkinen asiakirja, josta saa informaatiota kaupungin harjoittamasta maa- ja asuntopolitiikasta. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma toimii kiinteästi Strategisen aluerakenneyleiskaavan ohjausvaikutuksen kanssa.

  Onnistuneella asuntopolitiikalla varmistetaan riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto. Asuntopolitiikalla huomioidaan määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto.

  Hyvällä maapolitiikalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle kaavoitukselle, rakentamiselle sekä muulle maankäytön suunnittelua edellyttävälle toiminnalle. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta, kaupunki voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Kokkolan kaupunki luo edellytykset maankäyttö- ja asuntopoliittisen toteuttamisohjelman mukaiselle asuntotuotannolle sekä teollisuus- ja toimitilatonttien rakentumiselle harjoittamalla aktiivista ja pitkäjänteistä maapolitiikkaa

  Maankäyttö- ja asuntopoliittinen toteuttamisohjelma 2021 – 2024

 • Osallisuusohjelma tarkentaa ”Onnistumme yhdessä” -strategiatavoitteen toimenpiteitä kaupunkiorganisaatiossa. Osallisuusohjelman tarkoituksena on konkretisoida tapoja edistää niin kuntalaisten, luottamushenkilöiden, henkilöstön kuin kaupungin yhteistyökumppaneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

  Osallisuuden lisäämisellä pyritään vahvistamaan kuntalaisten uskoa ja luottamusta kaupungin toimintaan sekä kannustaa kuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Kaupungilla on useita osallisuutta tukevia tapoja edistää kuntalaisten kuulemista sekä osallistumista itseään koskeviin asioihin.

  Kokkolan kaupungin osallisuusohjelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut edustajia kaupungin eri toimialoilta. Tausta-aineistona ohjelman valmisteluun on käytetty kaupungista, sen palveluista sekä eri osapuolten palvelutyytyväisyydestä viime vuosina tehtyjä tutkimuksia, kaupungin strategiaa sekä kansalaisten osallisuutta ja osallistumista käsittelevää kirjallisuutta.

  Kaupunkiorganisaatioon kuuluvat toimialat kokosivat osallisuusohjelmaa varten yhteen tiedot osallisuutta edistävistä toimintamalleista, joita on käytössä Kokkolan kaupungin hallinnossa. Osallisuutta edistävät muun muassa kuntalaiskyselyt, julkiset esityslistat ja pöytäkirjat, yrittäjien Aamupuuro-tilaisuudet, asiakaspalautteet nuorisovaltuuston toiminta ja sen käyttö sivistyshallinnon tukena.

  Osallisuusohjelma 2022 – 2025

 • Kehittämissuunnitelma sisältää toimialan vision, mission ja toimintaa ohjaavat arvot sekä kehittämiskohteet, joissa sivistystoimen ja sen vastuualueiden kehittämissuunnitelmat, toimialan organisaatiouudistuksen jatkaminen sekä palvelujen kehittäminen ovat keskeisiä.

  Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2022-2025

  Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastuualueiden kehittämissuunnitelma 2022-2025

Edellisen strategiakauden aikana  tehtiin edellä mainittujen lisäksi seuraavat ohjelmat:

 • Digitalisaation tiekartta määrittelee kaupunkiorganisaatiossa digitalisaation päätavoitteet tuleville vuosille sekä toimii digitalisaation johtamisen tukena. Tavoitteena on tuoda digitalisaatio osaksi päivittäisiä prosesseja.

  Tiekartan tavoitteet liittyvät tiedolla johtamiseen, kokonaisvaltaiseen oivaltamiseen ja muutoshalukkuuteen sekä ketterään kehittämiseen ja viestintään.

  Kunnassa voidaan tukea tiedolla johtamista luomalla prosesseja, joissa kunnan eri toimijat yhdessä kokoavat tietoa ja jalostavat sitä päätöksentekoprosessia varten. Tämä vaatii infrastruktuurin ja ohjelmistojen kehittämistä, mutta myös ohjelmistojen käytön optimointia, ketterää kehittämistä sekä viestintää.

  Digitalisaation tehokas hyödyntäminen vaatii kunnalta muutosvalmiutta ja henkilöstöltä uusia taitoja. Teknologioita vielä tärkeämpää on tavoitteellisuus ja organisaation sisäiset muutokset. Ennen kaikkea organisaatiossa on tärkeää oivaltaa, että digitalisaation myötä on mahdollista helpottaa ja tehostaa nykyisiä toimintatapoja.

  Koko ajan kehittyvän digitalisaation toteutus muuttuvassa tilanteessa edellyttää toiminnan suunnittelua sekä organisoitumista teeman ympärille. Lähtökohtana on, että toimitaan hajautetusti nykyisten resurssien puitteissa sekä hyödynnetään ja yhdistetään organisaation substanssiosaamista digitalisaation osaamiseen ja näkemykseen. Tässä toiminnassa hyödynnetään myös laaja-alaista yhteistyöverkostoa.

  Digitalisaation tiekartta

 • Kaupallisen keskustan kehittäminen on nimetty yhdeksi kaupunkistrategian kriittiseksi menestystekijäksi vetovoimaisen kaupungin saavuttamiseksi. Elinkeinot ja kaupunkikehitys on asettanut yhdeksi tavoitteekseen Kokkolan kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen keskustan kehittämisen. Tavoitteena on myös lisätä kaupungin ja kaupan- ja palvelualan yritysten välistä yhteistyötä.

  Kokkolan kaupunki on kaupunkistrategian mukaisesti laatinut keskustan kehittämisen toimenpidesuunnitelman, joka pyrkii sitomaan yhteen laaja alaisen kehittämisen pidemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmaksi.

  Kaupunkikeskustan kehittämisohjelma antaa konkreettisia askelmia Kokkolan kaupunkikeskustan kehittämiseen. Se selittää kaupunkikeskustan nykytilaa vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kautta, kertoo jo tehdystä kehitystyöstä ja avaa toimijoiden ja kuntalaisten näkemyksiä kaupunkikeskustasta.

  Ohjelman päätarkoitus on kuitenkin listata käytännön toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kaupunkitilan ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen neljän eri kerroksen kautta. Joukossa on pieniä, käytännön toimia ja laajoja kokonaisuuksia, jopa mahdollisia hankkeita.

  Ohjelman teko on toimenpide myös itsessään – se jatkaa dialogia ja tahtotilan muodostamista ja avaa yhteistyössä tehtävän kehitystyön myös elinvoimaisten kyläkeskusten: Kälviän, Lohtajan ja Ullavan osalta.

  Kaupunkikeskustan kehittämisohjelma

 • Viestinnän ja markkinoinnin kehittämisohjelmassa määritellään kaupungin yleiset viestinnän ja markkinoinnin perustehtävät, eri roolit, tyypit ja vastuut sekä toimenpiteet vuosille 2019 – 2020. Kehittämisohjelma koskee kaikkia kaupungin toimialoja.

  Viestinnässä painotetaan strategian näkökulmia: sopivasti lähellä, houkuttava ja koukuttava, onnistumme yhdessä sekä resurssiviisas Kokkola.

  Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kaupungin ja kaupunkilaisten välillä, edistää kaupungin tunnettuutta ja kehittää Kokkolan elin-, pito- ja vetovoimaa. Viestintä ja markkinointi on rohkeaa, ennakoivaa, asukaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista.

  Viestinnän ja markkinoinnin kehittämisohjelma

Ota yhteyttä