Hyppää sisältöön

Ekosysteemisopimus

Ekosysteemisopimusyhteistyöllä kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Ekosysteemisopimus antaa mahdollisuuden strategisten painopisteiden pidempiaikaiselle kehittämiselle.

Kokkolassa näitä painopisteitä ovat:

 • akkukemia
 • kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut.

Painopistealueita on linjattu yhteistyössä valtion ja alueen TKI-toimijoiden kanssa. Kokkola on solminut valtion kanssa ekosysteemisopimuksen vuosille 2021 – 2027.

Kokkolan alueen kehittämisympäristöjen vahvuudet ovat kemianteollisuudessa sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen keskittyvässä biolaaksossa. Kokkola Industrial Park (KIP) on edelläkävijä teollisen kiertotalouden konseptin hyödyntämisessä ja muodostaa ekosysteemin, jota alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoiminnalla voidaan edelleen vahvistaa. Ekosysteemisopimuksen tutkimuksellisena kärkenä on akkukemia. Kiertotalous ja cleantech yhdessä teollisuuden älykkäiden ratkaisujen sekä ekosysteemiä tukevien koulutusväylien kanssa vahvistavat monilta osin alueen vahvaa akkukemiaan liittyvää kansainvälistä huippuosaamista.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan.

Valtio on solminut ekosysteemisopimuksen yhteensä 16 kaupunkiseudun kanssa. Sopimuskaupunkien kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.

Rahoitetut hankkeet

 • Teollisuuden Big Data -hanke keskittyy selvittelemään tekoälyratkaisujen mahdollisuuksia valmistusteollisuuden (mm. metallien/metallijalosteiden
  ja akkukennojen valmistus) tarpeissa. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekoälyyn teollisen prosessin laadun tarkkailussa
  ja akkukennojen testauksessa muodostuvan Big datan hyödyntämiseen osana akkukemikaalien valmistusprosessia.

  Toteuttajat: Jyväskylän yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Oulun yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

  Toteutusaika: 1.9.2023 – 31.8.2026

 • KIP-Kierto -hankkeen tavoitteena on edistää kiertotalouden toteutumista Kokkolan teollisuusalueella lisäämällä sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä maanparannusaineissa. Hankkeessa tutkitaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella läjitykseen päätyvien epäorgaanisten sivuvirtojen sekä Keliberin rikastushiekan potentiaalia maanparannusaineina. Lannoitekomponenttikokeissa teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran ja typpi- ja/tai fosforipitoisen sivuvirran kuten maatilan biolietteen ravinteet yhdistetään seostamalla sivuvirrat hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi.

  KIP-Kierto -hankkeen tuloksena syntyy ohjeistus optimoiduille sivuvirtapohjaisille maanparannusaineille, ja niiden soveltuvuus kivennäismaiden lannoitteeksi valituille kasvilajeille selvitetään viljelykokeiden avulla. Pitkällä aikavälillä kierrätyspohjaiset maanparannusaineet tehostavat materiaalien kiertoa ja vähentävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

  Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Luonnonvarakeskus

  Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2026

 • DustSense – hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT -teknologioihin perustuvaa älykästä monitorointia ratkaisemaan teollisten toimijoiden pölyämiseen liittyvä haasteita. Älykkäät monitorointiratkaisut mahdollistavat monitoroinnin useista pisteistä laajaltakin alueelta samanaikaisesti ja jatkuvatoimisesti ja tarvittaessa myös mobiilisti.

  Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

  Toteutusaika: 1.5.2024 – 30.4.2027

 • KIP Competence Center -hankkeen tavoitteena on luoda Kokkolan alueelle uutta osaamista ja vahvistaa olemassa olevaa tutkimuksen innovaatioympäristöä ja siten lisätä tutkijakoulutettujen osaajien määrää vahvistamaan alueen yritystoimintaa. Tavoitteena on luoda yrityksille ja yliopistolle yhteinen tutkimuksen innovaatioympäristö, joka edistää uusien spin off -yritysten syntyä, vahvistaa nykyistä t&k -toimintaa yritys – yliopisto -rajapinnassa sekä edistää alueen houkuttelevuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

  Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Oulun yliopisto – Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

  Toteutusaika: 1.3.2024 – 31.12.2025

 • Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömallin selvittämiseksi toteutetaan esiselvitys, jotta saadaan kokonaisvaltainen kartoitus useista Kokkolan suurteollisuusalueelle suunnitteilla ja toteutusvaiheessa olevista vedyn valmistukseen ja jalostamiseen liittyvistä hankkeista. Vedyn arvoketjussa on paljon sivuvirroiksi kutsuttuja toimintoja, joiden hyödyntäminen parantaa suunniteltujen laitosten kokonaistehokkuutta ja samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  Toteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

  Toteutusaika 1.3.2024 – 28.2.2025

 • HySpot-hankkeen tavoitteena on Horizon Europe ohjelmaan kv-hankkeen valmistelu sekä alueellisen vetyselvityksen tekeminen. Hankevalmistelussa keskitytään vedyn valmistuksen osalta ns. TCD-teknologiaan, joka perustuu metaaniin suoraan katalyyttiseen hajottamiseen vedyksi ja hiileksi eli metaanipyrolyysiin. Kyseinen teknologia mahdollistaa CO2-vapaan kaasun tuottamisen, ja myös avaa mahdollisuuksia hiilituotteen hyödyntämiselle ja uusille innovaatioille. Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa Kokkolan alueella ja laajemmin Keski-Pohjanmaalla vedyn käyttömahdollisuuksia ja liiketoimintapotentiaalia.

  Hankkeen toteuttajana toimivat Oulun yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Toteutusaika 1.6.2021 – 31.3.2022

 • BATTValley -hankkeen tavoitteena on kokkolalaisen akkukemiaan ja kiertotalouteen liittyvän tutkimusosaamisen vahvistaminen, ja erityisesti kansallisen ja kv-verkoston vahvistaminen yritysyhteistyössä, alueellisen asiantuntijafoorumin käynnistäminen edistämään alueen toimijoiden roolia kansainvälisissä ja kansallisissa akkuteollisuuden alihankintaketjuissa sekä konsortiohankkeen valmistaminen Horizon Europe -hakuun. Hanke vahvistaa kansainvälisen tason akkukemian liiketoimintaekosysteemiä, mikä lisää merkittävässä määrin alueen tunnettavuutta akkukemian osaajana ja edelläkävijänä. Hanke tuo lisää näkyvyyttä alueelle, vahvistaa alueen kärkiosaamista ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisää alueen vetovoimaisuutta.

  Hankkeen toteuttajana toimivat Oulun yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Toteutusaika 1.6.2021 – 31.12.2021

 • Euroopan vihreä siirtymä, digitalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat yritysten tapaa toimia sekä asettavat uusia vaatimuksia toimintaprosesseille. Jotta yritykset voivat vastata näihin haasteisiin täytyy näistä uusista mahdollisuuksista nostaa tietoisuutta niin alueen kehittäjäorganisaatioissa kuin yrityksissä. Esiselvityshanke keskittyy teollisuusprosessien arvoketjussa erityisesti KIP-alueen jalostavaan teollisuuteen.

  Hankkeen toteuttajan toimivat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

  Toteutusaika 1.8.2021 – 28.2.2022