Du är här

Stadstrafiken i Karleby förnyas från 1.7.2020

23.6.2020

Pohjolan Matka / Antti Kangas Oy börjar trafikera stadstrafiken i juli 2020.

Trafiken inleds med sommartrafik på stamlinjerna Sjötullen och Björkhagen enligt kombinationstidtabell från måndag till fredag. 

Det normala turutbudet inleds när skolorna börjar 12.8. och då trafikerar fem stamlinjer inom stadens område och fyra basförbindelserutter. I planeringen av rutterna har beaktats önskemål som kommit fram i stadens enkät om kollektivtrafik. På stamlinjens rutter övergår man före slutet av året till att använda av låggolvsbussar, vilket bidrar till att göra resandet bekvämare för olika kundgrupper.

Biljetter och månadskort

Till alla turer kan man köpa enkelbiljetter, ladda värdebiljetter eller använda en 30 dagars stadsbiljett. Enkelbiljetter och periodkort fås som mobilbiljetter från början av 2021. Matkahuolto betjänar biljettkunderna vid busstationen. Det lägre priset är för pensionärer, studerande samt barn och unga i åldern 7-15 år.

Biljettpriser:

enkelbiljett                                                 3,50 € / 2,50 €

värdebiljett som laddats på resekort     2,50 €

30 dagars stadsbiljett                               60 € / 50 €


Normalt turutbud från 12.8.2020

Från augusti används sammanlagt fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Stamlinjerna täcker centrumområdet och trafiken mellan stadsdelarna och basförbindelserna kompletterar trafiken utanför centrumområdet. Busstationen fungerar som knutpunkt och byteshållplats för alla turerna.

Stamlinjerna

SL 1 Kaustar

Rutten går från busstationen till Kaustar. Hållplatser finns bl.a. på Heinolasvängen, i Storby och på Kyrkbacken. Rutten underlättar bland annat uträttande av ärenden i affärerna i Heinolasvängen.

SL 2 Rödsö – Rytibacken

Rutten går från busstationen till Rödsö och via campusområdet. Längs denna rutt finns hållplatser bl.a. i Puntus och på Rytibacken.

SL 3 Halkokari

Halkokarirutten går från busstationen till campusområdet, Pensarbacken, Karlebygatan och Halkokarivägen. Bussen stannar bland annat framför VesiVeijari och ishallen.

SL 4 Sjötullen

Sjötullens nya rutt går från centrum via Stenängen och sjukhusområdet till Sjötullen. Rutten tar resenärerna såväl till bostadsmässoområdet som till Kiviniityn koulu och Soites tjänster.

SL 5 Björkhagen

Rutten går från centrum via Energivägen och Mesil till Björkhagen och vidare till Yxpila.


Basförbindelserna

PY 16 Bodö går mellan centrum och Öja.

PY 17 Witick – Vittsar – Kirilax går från centrum till Vessivägen, Rimmi och Linnusperä. Förbindelsen tjänar också elevtrafiken till Jokilaakson koulu.

PY 18 Kotkamaa trafikerar mellan Kotkamaa och centrum.

PY 19 Såka trafikerar mellan Såka och centrum.


Mera info om trafiken

Per telefon 0201 303 565 eller 0201 303 567 samt per e-post bussit.kokkola@pohjolanmatka.fi.

Ansvarig trafikerare  Pohjolan Matka/Antti Kangas Oy.

Upp

Uppdaterad 23.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut