Du är här

Byggande

Om följande åtgärder skall anmälan göras innan byggandet inleds:
uppförande eller montering av en tillfällig kiosk under 10 m2, uppförande av ett tillfälligt samlingstält eller motsvarande skyddstak, montering av en under 15 meter hög mast eller belysningsstolpe på marken, väsentlig ändring av taktäckningen eller fasadens färgsättning, uppsättning av en markis som inverkar på gatubilden och byggande av en inhägnad eller grundmur som gränsar till gata/väg eller offentligt utrymme utanför detaljplanerat område.

Anmälan om ledande av avloppsvatten görs då avloppsvatten behandlas och avleds utanför detaljplaneområdet utan miljötillstånd. Med blanketten görs anmälan till miljöskyddsmyndigheten hur avledningen och behandlingen av avloppsvatten har planerats.

Om ni bygger ytterligare en anslutning utöver den som givits tillstånd till i bygglovet, anslutningen flyttas eller användningsändamålet ändras, måste anslutningstillstånd ansökas.

 

Med blanketten meddelas till byggnadstillsynsmyndigheterna de ansvariga arbetsledarna.


Om det är frågan om uppförande av en byggnad, reparation och ändring, utvidgning, väsentlig ändring av ändamålet, krävs bygglov eller åtgärdstillstånd. Tilläggsuppgifter ger byggnadstillsynen.

 

På färgläggningsplanblanketten kompletteras fasadritningarna. Vid behov skall färgläggningen framställas med hjälp av en färglagd fasadritning.

För grävning på gatuområden krävs en särskild grävtillstånd.

Vid planering av byggnad bör det finnas en huvudprojekterare. Huvudprojekteraren bör med beaktande av uppgiften vara kompetent . Huvudprojekteraren ansvarar för att byggnadsplanen och eventuella specialplaner bildar en helhet. Till huvudprojekterarens ansvar hör därtill att planerna uppfyller på dem ställda krav.

 

Blanketten används till att höra tomtgrannarna om byggnadsprojektet.
 

Att använda gatuområdet för annat än de planerats för som arrangerande av evenemang utomhus, byggande av sommarterasser, uppförande av staket under byggnadsarbetet samt andra specialfall är tillståndspliktigt.
 

För rivning av byggnad eller del av en byggnad behövs rivningslov om byggnaden finns på ett detaljeplaneområde eller på ett annat område på vilket byggförbud MBL 53 § gäller samt om så bestäms i generalplanen. Bekanta dig med detaljerade instruktioner.

Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet som träfällning, någon annan härmed jämförbar åtgärd, tillstånd behövs på detaljeplaneområden, på ett generalplanerat område om så bestäms i generalplanen samt på annat område på vilket byggförbud MBL 53 § gäller.

 

Med ansökningsblanketten kan ni ansöka om egnahemshustomter som Karleby stad erbjuder. Bekanta dig med detaljerade ansökningsinstruktioner och tider.

E-blankett för tomtansökan

Undantagstillstånd och avgörande som gäller planeringsbehov. Bekanta dig med detaljerade instuktioner.


Upp

Uppdaterad 15.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut